Schouwingen, inspecties en certificaten

Changed
18/09/2023

Inspectiebeleid

Elk vissersvaartuig dat de Belgische vlag voert, wordt minstens jaarlijks door de Scheepvaartcontrole geschouwd om na te gaan of dit vissersvaartuig nog aan de wettelijke vereisten voldoet in het kader van de vrijwaring van het milieu, alsook de veiligheid van het vissersvaartuig en de bemanning ervan.

De vereiste schouwingen van een vissersvaartuig zijn:

  • de jaarlijkse schouwing terwijl het vissersvaartuig in het water ligt,
  • de droogschouwing terwijl het vissersvaartuig in het droogdok ligt.

Deze schouwingen dienen in de maand voor de spildatum te worden uitgevoerd.

Als er tijdens deze schouwingen wordt vastgesteld dat niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan, kan een controleschouwing vereist zijn.

Naast de schouwing van het vissersvaartuig wordt er ook toegezien op behoorlijke levens- en arbeidsvoorwaarden van de vissers aan boord van vissersvaartuigen in het kader van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector. Voor dit toezicht is er een Protocolakkoord tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Rijksdienst Sociale Zekerheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gesloten waarin het inspectie- en certificatiebeleid is vastgelegd. De Scheepvaartcontrole staat ook in voor de certificatie.

Jaarlijkse schouwing

Een jaarlijkse schouwing wordt in principe uitgevoerd als het schip in het water ligt. Het onderzoek aan boord is vooral gericht op de vrijwaring van het milieu en op de veiligheid van de bemanning en het schip.

Hierbij gebeurt een onderzoek van het volledig vissersvaartuig, met inbegrip van de wettelijk vereiste uitrusting aan boord.

Markus LifeNet en Jason’s Cradle

Indien er een Markus LifeNet en Jason’s Cradle aan boord zijn, dient er minstens jaarlijks een oefening te worden gedaan waarbij deze toestellen worden getest en om na te gaan of de procedures gekend zijn. Deze oefening wordt bij voorkeur uitgevoerd op de dag van de jaarlijkse schouwing op voorwaarde dat het vissersvaartuig in het water ligt.

Voor deze oefening is vereist dat de volledige bemanning en reservebemanning aan boord zijn. Indien dit niet mogelijk is, wordt hiervoor een aparte afspraak vastgelegd.

Droogschouwing

De droogschouwing gebeurt terwijl het vissersvaartuig in een droogdok ligt. Hierbij worden onder andere de romp aan de buitenzijde en de leeggemaakte tanks onderzocht.

Tijdens het droogdok vindt een aantal metingen plaats:

  • Om de twee jaar wordt de speling van de schroefas die met vet gesmeerd wordt gemeten,
  • Om de drie jaar wordt de speling van de schroefas die met olie gesmeerd wordt gemeten,
  • Als het vissersvaartuig 12 jaar is, wordt de plaatdikte gemeten. Deze meting wordt daarna elke vier jaar herhaald.

Er wordt gevraagd dat zeewaterkranen die een afsluiter met klepzitting hebben, voor nazicht elk jaar tijdens het droogdok worden gedemonteerd. Voor andere zeewaterkranen wordt toegelaten dat dit nazicht elke twee jaar tijdens het droogdok gebeurt.

Controleschouwing

Als er tijdens de jaarlijkse schouwing en/of de droogschouwing is vastgesteld dat niet aan alle wettelijke vereisten is voldaan, worden er hierover opmerkingen in een rapport gemaakt.

Openstaande opmerkingen kunnen een controleschouwing vereisen. Deze controleschouwing wordt maximaal drie maanden na de jaarlijkse schouwing uitgevoerd. Deze periode van drie maanden kan ten allen tijde ingekort worden door een inspecteur afhankelijk van de ernst van de opmerkingen.

Inspectie van levens- en arbeidsvoorwaarden

In het kader van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector worden Belgische vissersvaartuigen onderworpen aan inspecties van de arbeids- en leefomstandigheden aan boord.

Alle Belgische vissersvaartuigen worden elke vijf jaar onderworpen aan 2 inspecties waarbij wordt nagegaan wordt of er aan de vereisten van vijftien gebieden in het kader van arbeids- en leefomstandigheden wordt voldaan.

Er vindt één tussentijdse inspectie plaats tijdens deze vijf jaar meer bepaald tussen het tweede en derde jaar en 1 inspectie in de 3 maanden voor de vervaldatum van het certificaat (periodieke inspectie).

Het deel van deze inspecties die de Scheepvaartcontrole uitvoert, wordt in de mate van het mogelijke gecombineerd met de jaarlijkse schouwing.

Naast de periodieke en de tussentijdse inspecties zijn er ook punctuele inspecties , gerichte inspecties of inspecties naar aanleiding van een klacht mogelijk.

Hellingproef

Elk vissersvaartuig ondergaat voor het in dienst wordt gesteld, een hellingproef ter controle van de stabiliteitsgegevens. De goedgekeurde stabiliteitsgegevens moeten aan boord aanwezig zijn.

De hellingproef wordt elke tien jaar herhaald.

Na een wijziging aan de constructie die invloed kan hebben op de veiligheid, stabiliteit of de ligging van het zwaartepunt van het vissersvaartuig, is het essentieel dat een vissersvaartuig opnieuw aan een hellingproef wordt onderworpen en de stabiliteitsgegevens opnieuw worden gekeurd.

Goedgekeurde stabiliteitsgegevens zijn essentieel in het kader van de veiligheid van het vissersvaartuig en de bemanning, zodat vervallen stabiliteitsgegevens kunnen leiden tot de intrekking van certificaten.

Certificaten

Certificaat van deugdelijkheid

Een certificaat van deugdelijkheid (CVD) is een document dat na een technisch onderzoek van het vissersvaartuig wordt afgegeven door de Scheepvaartcontrole als het vissersvaartuig in staat van veiligheid is. Het certificaat stelt vast dat het vissersvaartuig in alle delen beantwoordt aan de internationale, Europese en nationale wetgeving die op het vissersvaartuig van toepassing zijn en dus in het bezit is van alle vereiste internationale en nationale certificaten. Hierbij moet ook aan de vereisten van behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden voor de zeevissers zijn voldaan.

Het CVD verliest zijn geldigheid als de geldigheidsduur is verstreken, als één of meer vereiste certificaten niet meer geldig is of zijn, of als wordt vastgesteld dat het vissersvaartuig niet meer in staat van veiligheid is, of als er verbouwingen / vernieuwingen zijn uitgevoerd.

Visserij-arbeidscertificaat

Als na de periodieke inspectie blijkt dat is voldaan aan de nationale eisen van de arbeids- en leefomstandigheden, wordt een visserij-arbeidscertificaat afgeleverd aan Belgische vissersvaartuigen minstens 24 meter lang zijn.

Belgische vissersvaartuigen die minder dan 24 meter lang zijn, krijgen na een geslaagde periodieke inspectie een attestatie in het kader van het toezicht op het werk in de visserijsector.

Zowel het visserij-arbeidscertificaat als de attestatie hebben een maximale geldigheid van vijf jaar en zijn afgestemd op de spildatum van het certificaat van deugdelijkheid.

Document inzake minimumbemanning op vissersvaartuigen

Samen met het certificaat van deugdelijkheid wordt het ‘Document inzake minimumbemanning op vissersvaartuigen’ afgegeven met eenzelfde geldigheid. Een vissersvaartuig kan meerdere versies hebben van dit document hebben omdat de minimum bemanning van een vissersvaartuig onder andere afhankelijk is van het zeegebied waarin het vaart en hoe lang het uitvaart.

Spildatum

Spildatum inspectie

Voor ieder vissersvaartuig is er een vaste datum, de spildatum, bepaald waarop het certificaat van deugdelijkheid van een vissersvaartuig vervalt. Tegen deze datum dienen de jaarlijkse schouwing en de droogschouwing te gebeuren.

Deze schouwingen dienen maximaal één maand voor deze spildatum te worden uitgevoerd.

B.v. als de spildatum 01/07/2022, dienen deze schouwingen te gebeuren tussen 01/06/2022 en 01/07/2022.

Spildatum certificaten

Het certificaat van deugdelijkheid wordt afgegeven met een geldigheid van maximaal een jaar.

De einddatum is de volgende spildatum als na de schouwingen blijkt dat het vissersvaartuig aan de wettelijke vereisten voldoet.

Als er tijdens de droogschouwing en/of jaarlijkse schouwing echter wordt vastgesteld dat niet aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan, kunnen er voorlopige certificaten worden afgegeven voor maximaal drie maanden vanaf de spildatum. Tegen de datum van het voorlopig certificaat dient er te worden aangetoond dat er afdoende aan de openstaande opmerkingen tegemoet is gekomen. Dit kan b.v. tijdens een controleschouwing worden aangetoond.

Als na de controleschouwing blijkt dat het vissersvaartuig voldoet, worden certificaten afgegeven met als einddatum de volgende spildatum.

B.v.: de spildatum is 01/07/2022. De volgende spildatum is 01/07/2023. De jaarlijkse schouwing gebeurt op 20/06/2022. Omwille van tekortkomingen wordt een tijdelijk certificaat afgegeven met als einddatum 19/09/2022. De certificaten die na de controleschouwing worden afgegeven, behouden als spildatum 01/07/2023.

Verklaring inzake het aangroeiwerende systeem (AFS-verklaring)

Op de romp of de externe delen en oppervlakken van vissersvaartuigen mogen geen organische tinverbindingen die als biociden in het aangroeiwerende systeem dienst doen, voorkomen, tenzij daarop een toplaag is aangebracht die voorkomt dat dergelijke verbindingen vrijkomen uit het onderliggende niet-conforme aangroeiwerende systeem.

Een vissersvaartuig met een vrijboordlengte van minstens 24 meter en een tonnenmaat van minder dan 400 ton bruto dat onderneemt, dient in het bezit te zijn van een AFS-verklaring door de reder (of diens gemachtigde) ondertekend.

In België zijn er geen vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van minstens 400, die moeten worden gekeurd en gecertificeerd.

Certificaat van laadruimmeting

Elke vijf jaar dient het laadruim voor de vis (het visruim) te worden gemeten voor vissersvaartuigen met een lengte over alles van minstens 17 meter, waarna het overeenstemmende certificaat wordt afgegeven. Er wordt ook gesproken van visruimmeting.

Nieuwbouwprocedure of invlagging

Wie een nieuw vissersvaartuig wil bouwen, kan de nieuwbouwprocedure bij de Scheepvaartcontrole opvragen. Er wordt gevraagd de beschikbare plannen, certificaten en berekeningen door te sturen als deze al ter beschikking zijn.

Wie een bestaand vissersvaartuig in België wenst te registeren, dient tijdig contact op te nemen met de Scheepvaartcontrole. Er wordt gevraagd een kopie van de huidige certificaten en plannen van het vissersvaartuig, alsook recente inspectierapporten die voor de registratie van nut kunnen zijn, alvast door te sturen.

Indien het vaartuig meer dan 15 jaar oud is (de datum van de kiellegging is de referentie), gaat er altijd een onderzoek vooraf aan de registratie. Het doel van dit onderzoek is de structuur van het vissersvaartuig te onderzoeken terwijl het vissersvaartuig in het droogdok ligt. Contact: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be

Om een vissersvaartuig onder Belgische vlag te kunnen registreren en een certificaat van registratie te verkrijgen, moet het vissersvaartuig een reële band met België hebben. Gelieve contact op te nemen met het Belgisch Scheepsregister om na te gaan of aan deze vereiste is voldaan.

Melding van wijzigingen

Als er wijzigingen aan het vissersvaartuig zijn gepland of herstellingen moeten uitgevoerd worden, dienen deze zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Scheepvaartcontrole. Dit dient ook te gebeuren voor wijzigingen aan de motor.

Wijzigingen die invloed hebben op de meetbrief, moeten ook worden meegedeeld. Meer info rond de meetbrief kan u hier vinden. Contact: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be

Contact voor onderzoek en certificatie van Belgische vissersvaartuigen :

Contact

Contact Fields

Bij voorkeur via e-mail: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be
Telefonisch: + 32 (0)2 277 42 50 (secretariaat Vlaggenstaat)