Circulaires

Changed
28/03/2023
 • Personeel (PERS)

  1. Circulaires personeel

   Link Descriptie
   Pers-01 Kwalificatie van het personeel dat belast is met de uitvoering van gespecialiseerde taken zoals lassen of de niet-destructieve tests/inspecties andere dan kleurcontrast op luchtvaartuigen of onderdelen van luchtvaartuigen

    

 • Ongevallen (ACCID)

  1. Circulaires ongevallen

   Link Descriptie
   ACCCID-01

   De verplichting om ongevallen en ernstige incidenten in de burgerluchtvaart te melden

   5de uitgave, gedagtekend 10/05/2015

   Bijlage: Formulier

    

 • Luchtwaardigheid (AIRW)

  1. Circulaires Luchtwaardigheid

   Link Descriptie
   AIRW-01 Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen – 5700 kg
   AIRW-02 Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen + 5700 kg
   AIRW-03 Lichte vliegtuigen gebouwd door amateurs
   AIRW-04 (opgeheven) Gebruik van "auto" brandstof door sommige luchtvaartuigen
   AIRW-05 Homologatie prototypes
   AIRW-06 Beveiligingsmaatregelen tegen brand in de kajuit van vliegtuigen handelsluchtvervoer
   AIRW-07 Onderhoud luchtvaartuigen - 5700 kg. Niet handelsluchtvervoer
   AIRW-08 Gebruiksduur zuigermotoren
   AIRW-09 Vereisten voor het onderhoudsprogramma van luchtvaartuigen "Annex II" niet gebruikt voor het handelluchtvervoer
   AIRW-11 Onderhoud vliegtuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
   AIRW-12 Beperkte toelating verkeer ULM
   AIRW-13 Gebruiksduur tussen algemene revisies van schroeven gemonteerd op vliegtuigen die niet gebruikt worden in het handelsluchtvervoer
   AIRW-14 IJking van meetwerktuigen gebruikt door de erkende luchtvaartbedrijven voor onderhoud en bouw
   AIRW-15 Voorwaarden vereist voor het bekomen van een toelating tot slepen van een ultralicht zweefvliegtuig door een ultralicht motorluchtvaartuig van het type "delta-vleugel"
   AIRW-16 (opgeheven) Voorschriften inzake het onderhoud van aërostaten en de te volgen procedures bij de jaarlijkse keuring door de directie Private Luchtvaart van het directoraat-generaal Luchtvaart
   AIRW-17 Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven voor de vernieuwing van het luchtwaardigheidsbewijs van Belgisch ingeschreven luchtvaartuigen
   AIRW-18 (opgeheven) Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven om de technische incidenten te melden overkomen gedurende de exploitatie van luchtvaartuigen
   AIRW-20 Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee vliegtuigen voor gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
   AIRW-21 Lichte autogiro's
   AIRW-22 Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee helikopters voor het gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
   AIRW-24 Voorwaarden vereist voor de toelating tot het luchtverkeer van lichte helikopters gebouwd door amateurs
   AIRW-26 Invoering in België van de erkenning van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 "Part-21 subpart G"
   AIRW-27 Erkenningsprocedure van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 Part - 21 subpart G
   AIRW-29 Procedure van aflevering van akkoordverklaring aan kandidaat productieorganisaties (PO) voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen en/of van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 bijlage PART–21 subpart F
   AIRW-37 Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van vliegtuigen en zweefvliegtuigen, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
   AIRW-38 Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van éénmotorige helikopters, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
   AIRW-39 (opgeheven) Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van ballonnen niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
   AIRW-40 Teneinde het toezicht op luchtvaartuigen door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), via het programma “Diepgaand onderzoek” (In-Depth Survey) mogelijk te maken, heeft deze circulaire tot doel het overmaken aan de exploitanten van grote luchtvaartuigen, van helikopters en van luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
   AIRW-41 Procedure voor goedkeuring van onderhoudsprogramma's
   AIRW-42 Luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer van een luchtvaartuig
   AIRW-43 Historische vliegtuigen
   AIRW-45 Indirecte goedkeuringsprocedure voor het aanpassen van bepaalde elementen in het handboek gelinkt aan de erkenning EASA Part 145, EASA Part M Subpart F, EASA Part M Subpart G of EASA Part 21 Subpart G
   AIRW-46 ARC online
   AIRW-48 Lijst van contacten binnen de directie Techniek
   AIRW-50 Aanvaardbare werkwijzen betreffende de weging en de opstelling van het weegrapport voor niet-complexe luchtvaartuigen die niet gebruikt worden in het handelsluchtvervoer.
   AIRW-51 Procedure voor het aanvragen en uitvoeren van een examen voor een luchtvaartuigtype uitgevoerd door het DGLV
 • Uitrusting (EQUIP)

  1. Circulaires Uitrusting

   Link Descriptie
   EQUIP-01 Draagbare snelblussers aan boord van vliegtuigen in het handelsluchtvervoer
   EQUIP-02 Recipiënten
   EQUIP-03 Testen van een 406 MHz noodbaken (ELT)
   EQUIP-04 Transponders
   EQUIP-05 Invoering van de 8,33 MHz kanaalafstand in de VHF band van 118-137 MHz
   EQUIP-06 Vliegtoestandsregistreerapparaten
   EQUIP-07 Afstand tussen nabijgelegen kanalen voor de VHF radionavigatie en communicatie lucht-grond (uitbreiding tot 137 MHz)
   EQUIP-08 FM immuniteit VHF Com. / Nav. Boordontvangers
   EQUIP-09 Codering, registratie en de-activatie van een 406 MHz noodbaken (ELT)
   EQUIP-10 Verplichtingen inzake het SSR Mode S systeem
   EQUIP-11 Eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (8,33 kHz)
 • Terreinen en activiteiten (GDF)

  1. Circulaires terreinen en activiteiten

   Link Descriptie
   GDF-01 Modelluchtvaartuigen, terreinen voor modelluchtvaartuigen, evoluties van modelluchtvaartuigen en modelluchtvaartmeetings
   GDF-02-T Tijdelijke burgerlijke helihavens
   GDF-02-P Permanente burgerlijke helihavens 
   GDF-03 Bebakening van hindernissen
   GDF-04 Private luchtvaartterreinen
   GDF-04-U ULM-terreinen
   GDF-05 Valschermspringen

   GDF-06

   Burgerluchtvaartmeetings

     GDF-06 formulier 1 Aanvraagdocument airshow
     GDF-06 formulier 2 Toelatingsaanvraag met checklist voor het inrichten van een fly in met overvluchten (fly pasts) en/of flying display zonder kunstvluchten 
     GDF-06 formulier 3 Meldingsdocument fly in
     GDF-06 Lijst van vluchtdirecteurs Lijst vluchtdirecteurs (Display Directors)
   GDF-07 Luchtvaartmeetings met vrije bemande ballons
   GDF-08 (opgeheven) Vluchtdirecteur op luchtvaartmeeting met vrije ballons
   GDF-09 Aerodrome Certificate - Annex 14

   GDF-10

   GDF-10 Annexe

   Wrijving en draagkracht van de verhardingen
   GDF-11 Instellen van een tijdelijk gereserveerd of afgescheiden burgerlijk luchtruim ‘TRA/TSA'
   GDF-12 Activiteiten: loslaten van ballonnen, afschieten van vuurwerk en projecteren van laserstralen en zoeklichten (skytracers)

   GDF-14

   GDF 14 - Annex 1a

   GDF 14 - Annex 1b

   GDF 14 - Annex 2

   GDF 14 - Annex 3

   GDF 14 - Annex 4

   GDF 14 - Annex 5

   GDF 14 - Annex 5 Amendement

   GDF 14 - Annex 6 amnd 3

   GDF 14 - Annex 6 amnd 4

   GDF 14 - Annex 7

   GDF 14 - Annex 8

   GDF 14 - Annex 9a

   GDF 14 - Annex 9b

   Guidance Aerodrome Manual

   Aanvraag en het behoud van een luchthavencertificaat
 • Grondafhandeling (GH)

  1. Circulaires Grondafhandeling

   Link Descriptie

   GH-01

   Goedkeuring van het onderhouds- en vernieuwingsprogramma van de gecentraliseerde infrastructuur van de luchthaven Brussel-Nationaal

   GH-02

   Aanvraag akkoord voor tijdelijke zelfafhandeling
   GH-03 Model van keuringssticker
 • Rapporteren voorvallen

  1. Circulaires rapporteren voorvallen

   Link Descriptie
   MAS 01 Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart
 • Vergunningen

  1. Circulaires Vergunningen

   Link Descriptie
   LIC-01 Geldigmaking van in het buitenland afgeleverde vergunningen
   LIC-06 Examen voor het bekomen van het bewijs radiotelefonist
   LIC-08 Toelatingen tot het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig
   LIC-10 Te kennen begrippen voor het examen over de luchtvaartwetgeving en –reglementering voor het bekomen van de toelating tot het besturen van ultralichte motorluchtvaartuigen
   FCL-27 Bijzondere bevoegdverklaringen uitsluitend voor het gebruik binnen het nationale luchtruim
   TRNG-09 Kandidaat monitoren ULM
 • Operaties - Exploitatie (OPS)

  1. Circulaires Operaties - Exploitatie

   Link Descriptie
   OPS-01 Handboek Operaties
   OPS-02 (vervangen door GDF-02-T) Luchtdopen met hefschroefvliegtuigen
   OPS-03 (ingetrokken) Zwemvesten
   OPS-04 (ingetrokken) Vervoer gehandicapten in vliegtuigen + 5700 kg
   OPS-05 Bevrachtiging of verhuring van een vliegtuig door een belgisch exploitant in het handelsluchtvervoer
   OPS-06 (ingetrokken) Minimum navigatieperformaties in de Noord Atlantische Regio (NAT)
   OPS-07 (vernietigd) Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden
   OPS-08 Maximum toegelaten aantal passagiers aan boord van vliegtuigen + 5700 kg
   OPS-09 (opgeheven) Luchtarbeid en luchtdopen in ULM
   OPS-10 Vervoer van uitwendige lasten met helikopters uitgevoerd bij middel van kabel
   OPS-11 Voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen om een algemene machtiging tot vervoer door de lucht van gevaarlijke goederen te bekomen
   OPS-11b Voorwaarden waaraan de exploitanten, die niet in het bezit zijn van een algemene machtiging tot vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, moeten voldoen (zie OPS-11 voor het bekomen van een algemene machtiging)
   OPS-12 IFR vluchten
   OPS-13 (ingetrokken) Massa, zwaartepuntsbepaling en lading
   OPS-14 (ingetrokken) Alle weer operaties
   OPS-15 (ingetrokken) Exploitatie van tweemotorige vliegtuigen op lange afstand vluchten (ETOPS)
   OPS-16 Minimum lijst van de uitrusting
   OPS-17 Samenstelling van bemanning, in ’t bijzonder, bij vluchten met versterkte bemanning
   OPS-18 Kwaliteitssysteem
   OPS-19 (ingetrokken) Basic RNAV operaties in het Europees luchtruim
   OPS-20 Bijvoegen van de vermelding "JAR-OPS 1" of "JAR-OPS 3" naargelang het geval op de AOC (Air Operator Certificate) van de Belgische exploitanten
   OPS-21 (ingetrokken) RVSM-operaties in het europees luchtruim
   OPS-22 (ingetrokken) Draagbare Elektronische Apparaten (Portable Electronic Devices: PEDs)
   OPS-23 (ingetrokken) Vluchtdata monitoring programma
   OPS-25 Safety briefing card
   OPS-27 Handboek voor cabine personeel
   OPS-NCO-01 Wedstrijdvluchten of luchtvaartvertoningen, kennismakingsvluchten, droppen van valschermspringers, sleepvluchten met zweefvliegtuigen en kunstvluchten.
   OPS-SPO-01 Commerciële gespecialiseerde luchtvaartactiviteit met een hoog risico
 • Publiciteit (PRO)

  1. Circulaires Publiciteit

   Link Descriptie
   PRO-1 Exploitatie van de luchtvaart voor handelsdoeleinden. Publiciteit en propaganda door middel van luchtvaartuigen
 • Drones (UAS)

  1. Circulaires Drones

   Link Descriptie
   UAS 01 Tijdelijke geografische UAS-zones