Adviezen van het RGCT

Changed
22/02/2024

Persbericht aanpassing tarieven NMBS 

Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers betreurt dat de NMBS op 1 februari 2024 tegen het advies van het Comité de treintarieven zal aanpassen aan de indexverhoging en de kostprijs voor het gebruik van de trein voor de reizigers zal toenemen met 5,9%. Het Comité wijst erop dat ondertussen ook verschillende andere organisatie (o.a. de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het bedrijfsleven) zich tegen deze verhoging verzet hebben en dat verschillende van haar leden dat ook in individuele standpunten en individuele acties hebben gedaan.

Persbericht aanpassing tarieven NMBS 
 

Openbrief Raadgevend comité van de Treinreizigers omtrent de aanpassingen van de openingsuren van de loketten bij de NMBS

Op vrijdag 12 januari kondigde de NMBS een vermindering aan van de openingsuren van de loketten in 54 stations, met ingang vanaf 1 maart 2024. Hierdoor zullen heel wat loketten enkel 's ochtends en enkel tijdens de week open zijn. Ondanks het feit dat de NMBS volhoudt dat er geen stations gesloten zullen worden, is dit - na de totale sluiting van 44 loketten in 2021- een verdere afbouw van de service aan de reizigers . Het bureau van Reizigerscomité kreeg hierover verschillende verontruste reacties van haar leden. Wij hebben daarom aan de NMBS meer informatie gevraagd om een advies te kunnen voorbereiden dat we samen met onze leden zullen finaliseren. De NMBS heeft ons toegezegd om in de loop van deze week hun beslissing toe te lichten. Ondertussen willen we als Bureau van het Comité alvast onderstaande communicatie doen.

Openbrief RGCT opening loketten
 

Communicatie omtrent een advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers omtrent de indexering van de tarieven NMBS in 2024

Tijdens de installatievergadering van 27 september 2023 van het nieuw samengestelde Raadgevend Comité van de Treinreizigers werd de mogelijke indexering van de NMBS tarieven voor treinreizen besproken. Het standpunt van het Comité werd vervolgens door een werkgroep verder uitgewerkt en in consensus door de leden aangenomen. NMBS kan volgens het nieuwe openbare dienstencontract dat de maatschappij met de Federale overheid voor de periode 2023-2023 heeft afgesloten haar tarieven voortaan tot twee maal toe per jaar aanpassen aan de evolutie van de consumptie index. Gezien de evolutie van deze index zou dit betekenen dat de NMBS begin 2024 de meeste tarieven voor tickets, abonnementen en andere kan verhogen met iets meer dan 5% kan verhogen. Daarom heeft het Comité een advies omtrent deze indexaanpassing aan de NMBS bezorgd. We geven in deze communicatie de hoofdlijnen van het advies, met weglating van vertrouwelijke – niet publieke - informatie die ons bezorgd werd door de NMBS.

Communicatie RGCT indexering NMBS tarieven 2024
 

Advies van RGCT

Het RGCT brengt advies uit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het spoor verstrekte diensten.

Een advies kan worden uitgebracht op verzoek van de ondernemingen die passagiersvervoerdiensten per spoor aanbieden en die het voorwerp uitmaken van opdrachten van openbare dienstverlening, op verzoek van de minister waaronder deze overheidsbedrijven ressorteren, en op verzoek van de minister bevoegd voor de Regulering van het Spoorwegvervoer, of op eigen initiatief van het comité.

De adviezen zijn bedoeld om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de dienstverlening door de ondernemingen die spoorvervoerdiensten voor reizigers aanbieden. De NMBS-Groep kan dan ook niet anders dan erkennen dat het RGCT zich constructief opstelt om in het belang van de reizigers samen naar oplossingen te zoeken.

 

Adviezen van RGCT 

(under construction)

2023

23/01

Tariefaanpassingen NMBS 2024

2022

 

22/01

Spoorvisie 2040 (Stappenplan voor de toekomst van het spoor in België)

22/02 Ontwerp van openbaredienstcontract en van meerjareninvesteringsplan 2023-2032 van de NMBS
22/03 Ontwerp van performantiecontract en van meerjareninvesteringsplan 2023 – 2032 van Infrabel
22/04 Lancering van het Flex Abonnement van de NMBS
(Versie V2 van 11-07-2022)
22/05 Tariefaanpassingen NMBS op 1 februari 2023

2021

21/01

Project van de NMBS "Flex Abo woon-werk"

21/02

Beleidsverklaring van de minister van mobiliteit

21/03

Mogelijk reserveringssysteen voor de treinen van de NMBS

21/04

Informatie aan de reizigers over het treinverkeer

21/05

Tariefaanpassingen op 1 februari 2022

2020

20/01 Tariefaanpassingen op 1 februari 2021

2019

19/01   Evaluatie van de vervoersplannen 2014 en 2107 van de NMBS. Aanbevelingen voor  het plan 2020-2023.
19/02 Memorandum van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers
19/03 Tariefaanpassingen op 1 februari 2020

2018

18/01 Meerjareninvesteringsplannen en strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel
18/02 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit - Tweede bijdrage:  Toegankelijkheid Station en Trein
Bijlage A Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage A
Bijlage B Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage B
Bijlage C Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage C
18/03 Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van incidenten
Samenvatting Samenvatting van de aanbevelingen
18/04 Strategie trein+fiets
18/05 Tariefaanpassingen op 1 februari 2019

2017

17/01  Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde vervoersplan 2017
17/02  De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de aansluitingsknooppunten
17/03  Tariefverhogingen op 1 februari 2018

2016

16/01  Vervoersplan 2017 van de NMBS
16/02  Beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel
16/03  Heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst
16/04  Meerjareninvesteringsplannen NMBS en Infrabel
Bijlage 1  Advies 16/04 - bijlage 1
Bijlage 2  Advies 16/04 - bijlage 2
 16/05  Tariefverhogingen op 1 februari 2017

2015

 15/01  Geplande aanschaf door de NMBS van rijtuigen van het type "M7"

 

Adviezen van RGC (Raadgevend comité van de Gebruikers bij NMBS-groep)

2014

14/01  Vervoersplan 2014-2017
14/02  “Boordtarief" voor klanten die geen geldig vervoerbewijs kopen vooraleer plaats te nemen in de trein
14/03  Aanbevelingen aan de Federale Wetgevende Kamers - Beheerscontracten tussen de staat, de NMBS en INFRABEL

2013

13/01  Tarieven op 1 februari 2013
13/02  Station Noorderkempen
13/03  Memorandum aan de Minister van Overheidsbedrijven
13/04  Gebruik van de NMBS parkings tijdens het weekend
13/05  Onveiligheidsgevoel in de stations - Voorbeld van het station van Vilvoorde
13/06  Dienstregeling (quater)
13/07  Betrekkingen i.v.m. de NMBS
13/08  Het vierde Europese spoorwegpakket
13/09  Vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten

2012

12/01 Er is geen bericht 12/01
12/02  Het spoorboekje
12/03  Treinaanwijzers bij vertrek op de perrons
12/04  Mémorandum aan de Nieuwe Federale Regering
12/05  Stakingsrecht en openbare dienst”
12/06  Zitgelegenheid in de stopplaatsen en de stations
12/07  Treinen die voortaan niet meer rijden tijdens de schoolvakantie
12/08  Het spoorboekje (ter).
12/09 Derde bijvoegsel bij het beheerscontract

2011

11/01 Er is geen bericht 11/01
11/02  Heropening van lijn 163 Libramont-Bastogne
11/03  Fietsvervoer met de trein
11/04  Gedeeltelijke indienststelling van nieuwe infrastructuur
11/05  De toekomst van Lijn 12 en van de IC-B “Benelux”
11/06  Sluiting van de stationsloketten
11/07  Het spoorboekje