Organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (EASA Part-CAO)

Changed
05/06/2023

Een organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (EASA Part -CAO) is een organisatie die onderhouds- en/of luchtwaardigheidsbeheeractiviteiten kan uitvoeren.

De Part-CAO-goedkeuring is niet van toepassing op complexe luchtvaartuigen en op vliegtuigen die worden gebruikt voor het commerciële vervoer van passagiers of vracht (houders van een AOC, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1008/2008. Voor dergelijke luchtvaartuigen hebt u een Part-CAMO of Part-145 erkenning nodig. Meer informatie over deze erkenningen vindt u op de pagina's Part-CAMO of Part-145.

 

Erkenning 

Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren, moet de organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken (Part-CAO) goedgekeurd worden door de autoriteit van het land waar de hoofdvestigingsplaats is, of door EASA als de hoofdvestiging buiten de EU ligt.

De hoofdvestigingsplaats is het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel van de onderneming waar de belangrijkste financiële taken en de operationele controle van de activiteiten worden uitgevoerd.

Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een erkenning afgegeven onder de vorm van een Part-CAO certificaat (EASA Form 3-CAO).

 

Toepassingsgebied

Een Part-CAO-goedkeuring is een alternatief voor Part-145- of Part-CAMO-goedkeuringen en is geschikt voor kleinere organisaties die onderhouds- en/of luchtwaardigheidsbeheeractiviteiten uitvoeren voor luchtvaartuigen die niet binnen de groep van complexe luchtvaartuigen vallen, en niet gebruikt worden voor commerciële passagierstransport of vrachtvervoer  (houders van een AOC, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1008/2008).

Het gaat dan voornamelijk over toestellen in de recreatieve sportvliegerij (vliegtuigen, zwevers en ballonnen), voor scholing, luchtfotografie ... 

Het toepassingsgebied van een Part-CAO erkenning kan de combinatie van het onderhoud en het beheer van luchtwaardigheid omvatten.

 

Reglementaire basis

De eisen voor organisatie voor gecombineerde luchtwaardigheidstaken zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer specifiek in Annex Vd (Deel-CAO) bij deze verordening. Deze regelgeving kunt u vinden via de EASA website

 

Aanvraag erkenning

Een EASA Part-CAO erkenning kunt u aanvragen door het EASA Form 2 in te vullen en te mailen naar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). 
 
Daarna volgt een gesprek bij het DGLV om het project (type toestellen en de voorziene operaties) voor te stellen. Een informeel bezoek aan de organisatie kan relevant zijn. Op basis daarvan zal het DGLV beslissen over de aanvaardbaarheid van de aanvraag. 

 

Noodzakelijke documenten

  • een procedurehandboek CAE (pdf-formaat) in overeenstemming met de eisen van EASA Part-CAO;
  • Bewijzen dat aan de voorwaarden gedefinieerd in AMC1 CAO.A.035 (c) wordt voldaan voor personen die zijn aangewezen als verantwoordelijke managers in overeenstemming met artikel CAO.A.035(b);
  • het resultaat van een pre-audit uitgevoerd door de organisatie om de implementatie van Part-CAO en Part-ML of Part-M te verifiëren;.

Indien het privilege van het luchtwaardigheidsbeheer wordt aangevraagd, moeten de volgende aanvullende items bezorgd worden:

  • een onderhoudsprogramma voor elk te beheren toestel (indien van toepassing, dus niet indien alleen Part-ML toestellen worden beheerd, of als er nog geen klant is); 
  • Indien van toepassing, een voorbeeld van het ‘Technical log system’ (M.A.305, M.A.306);  
  • de technische specificaties van de onderhoudscontracten tussen de organisatie en een behoorlijk goedgekeurde onderhoudsorganisatie (indien van toepassing, zie M.A.201(f), (g), AMC1 CAO.A.075);
  • een kopie van contracten met mogelijke sub-contractors voor taken gelinkt aan het beheer van de luchtwaardigheid.

Voor Part-CAO geeft de ‘‘AMC1 CAMO.A.025’ de te volgen structuur voor het handboek (CAE).

Deze handleiding wordt binnen de 3 maanden door het DGLV geëvalueerd, en in samenwerking met de organisatie bijgesteld waar nodig. 

De personen die in de CAE worden aangeduid als verantwoordelijke managers, moeten formeel goedgekeurd worden door het DGLV (via CAE-goedkeuring). 

Wanneer het procedurehandboek aanvaard is, vinden er audits plaats om de inhoud van de procedures te verifiëren. Het aantal auditdagen hangt af van de gevraagde scope en de complexiteit van de organisatie, en het eventuele gebruik van onderaannemers. Na elke audit ontvangt de organisatie een auditrapport met bevindingen ter bijsturing. Wanneer alle bevindingen zijn opgelost, volgt een afsluitend bezoek om de laatste details af te ronden. 
 
De organisatie ontvangt dan het erkenningscertificaat. Het DGLV staat in voor een permanent toezicht op de organisatie. 

 

Extra bevoegdheden

Een organisatie met een Part-CAO erkenning kan bijkomend goedgekeurd worden om Airworthiness Review Certificates (ARC’s) af te leveren en aan te bevelen. Na het verkrijgen van dit privilege kan de organisatie ook worden goedgekeurd voor de uitgifte van Permits to Fly (PtoF).

Er is geen verplichting voor een organisatie om de ARC-bevoegdheid te verkrijgen. Deze taken kunnen gecontracteerd worden aan een andere goedgekeurde organisatie. 

 

Behoud van erkenning

De Part-CAO erkenningen worden uitgegeven voor een onbepaalde geldigheidsduur. Het DGLV voert op regelmatige basis audits uit om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan. De hoeveelheid audits hangt af van de complexiteit en activiteit van de organisatie. 

Als er geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een beperking, een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen. Van elke audit ontvangt de organisatie een rapport. 

 

Wijzigingen aan erkenning

Wijzigingen aan de erkenning meldt u door de EASA Form-2 te mailen naar het DGLV

 Part-CAO organisaties moeten in het procedurehandboek CAE een door het DGLV goedgekeurde procedure voorzien voor indirecte goedkeuring. Een leidraad voor het opstellen van die procedures vindt u hier

 

Contact

Voor verdere vragen, kunt u contact opnemen via mail.