Standaardscenario's

Changed
06/11/2023

In de categorie SPECIFIC zijn UAS-vluchtuitvoeringen toegestaan op basis van:

 • een verklaring
 • een exploitatievergunning
 • een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC)

UAS-vluchtuitvoeringen op basis van een verklaring moeten voldoen aan een standaardscenario, dat wil zeggen een type UAS-vluchtuitvoering waarvoor een precieze lijst van risicobeperkende maatregelen is vastgelegd waarvoor exploitanten verklaren dat zij deze risicobeperkende maatregelen strikt zullen toepassen wanneer zij vluchtuitvoeringen verrichten.

Verordening (EU) 2019/947 legt twee Europese standaardscenario’s vast:

 • STS-01 — VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving;
 • STS-02 — BVLOS met luchtruimwaarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving. 

Deze Europese standaardscenario’s zullen pas vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijnTot die tijd kan er dus geen verklaring op basis hiervan worden ingevoerd.

Vóór die datum kunt u UAS-vluchtuitvoeringen verrichten op basis van een verklaring die voldoet aan het Belgische standaardscenarioDeze verklaringen mogen enkel in het Belgische luchtruim worden gebruikt. Op basis van deze verklaring mag u in een andere lidstaat dus geen vluchtuitvoeringen verrichten.

Vanaf 1 januari 2024, datum van inwerkingtreding van de Europese standaardscenario’s, zullen verklaringen op basis van het Belgische standaardscenario niet meer mogelijk zijn. Verklaringen op basis van het Belgische standaardscenario blijven echter geldig tot en met 31 december 2025 binnen de grenzen van het Belgische luchtruim.

De onderstaande punten hebben enkel betrekking op de verklaringen die op basis van het nationale standaardscenario BE-STS-01 zijn afgelegd.

Voorwaarden voor vluchtuitvoering

Enkel als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, mag u uw UAS-vluchtuitvoeringen verrichten op basis van een verklaring die voldoet aan het nationale standaardscenario BE-STS-01:

 • vlucht op een maximale hoogte van 120 m AGL, behoudens bijzondere voorschriften voor vluchten in de nabijheid van een obstakel (op verzoek van de entiteit die verantwoordelijk is voor dat obstakel);
 • enkel VLOS-vluchten en overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden voor geografische UAS-zones (met inbegrip van het gecontroleerde luchtruim); 
 • enkel boven een gecontroleerd grondoppervlakte, dat wil zeggen een gebied op de grond waarin het UAS wordt geëxploiteerd en waarin de UAS-exploitant kan garanderen dat alleen betrokken personen aanwezig zijn;
 • onder de omstandigheden die zijn vastgelegd in het door de exploitant opgestelde vluchthandboek volgens het model dat is vastgelegd in het Belgische standaardscenario (zie “Exploitant”);
 • met een piloot op afstand die houder is van de vereiste bevoegdverklaringen (zie “Piloot”);
 • met een UAS met een grondsnelheid van minder dan 5 m/s en dat voldoet aan de vastgelegde technische kenmerken (zie “Toestel”).

Exploitant

Naast de algemene verplichtingen van een UAS-exploitant die vluchtuitvoeringen in de Categorie SPECIFIC verricht, moet u, voordat u met uw vluchtuitvoeringen begint:

 • een vluchthandboek opstellen dat voldoet aan de eisen van het Belgische standaardscenario;
 • uw vluchtuitvoeringen bij het DGLV aangeven via het Drone Portaal;
 • in het bezit zijn van een bevestiging van ontvangst en volledigheid (ontvangstbewijs) die door het DGLV elektronisch wordt verzonden nadat u uw verklaring hebt ingediend.

Bij de vluchtuitvoeringen bent u ook verantwoordelijk voor:

 • de vastlegging en naleving van de gecontroleerde grondoppervlakte waarin geen niet-betrokken personen aanwezig zijn;
 • de vastlegging en naleving van de passende procedures voor onvoorziene voorvallen en noodprocedures door de piloot op afstand en alle andere bij de vluchtuitvoering betrokken personen;
 • het in kennis stellen van de personen die aanwezig zijn in de gecontroleerde grondoppervlakte van de risico’s van de vluchtuitvoering.

Piloot

Om UAS-vluchtuitvoeringen volgens het Belgische standaardscenario te mogen verrichten, moet u bewijzen:

 • dat u houder bent van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA (klasse 1, afgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 april 2016) en dat u het vaardigheidscertificaat van piloot op afstand (subcategorie A2) hebt verkregen door omzetting van dit bewijs van bevoegdheid (na de online opleiding te hebben voltooid en te zijn geslaagd voor het online examen dat enkel betrekking heeft op Verordening (EU) 2019/947); of,
 • dat u houder bent van een certificaat van theoriekennis van piloot op afstand voor vluchtuitvoeringen volgens het nationale standaardscenario BE-STS-01 en geslaagd bent voor de bijbehorende praktijkopleiding.

Als u begint met uw activiteiten als piloot op afstand of als u houder was van een attest van bestuurder van een RPA (klasse 2) of als u uw bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA (klasse 1) niet hebt omgezet, moet u het certificaat van theoriekennis van piloot op afstand behalen voor vluchtuitvoeringen volgens het nationale standaardscenario BE-STS-01 en slagen voor de praktijkopleiding voor dat STS.

De theorie-opleiding moet worden gevolgd bij een entiteit die is aangewezen om de opleiding over en de controle op de vaardigheden van de piloten op afstand in de categorie SPECIFIC te organiseren (zie lijst) en de praktijkopleiding wordt gegeven door een erkende entiteit (zie lijst).

Naast de algemene verplichtingen van een piloot op afstand die vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC verricht, moet u er tijdens de vlucht voor zorgen dat u zich aan de vliegvoorschriften van het nationale standaardscenario BE-STS-01 houdt en dat u uw drone onder controle houdt, ook in noodsituaties. U mag op geen enkel moment meerdere UAS tegelijk besturen of de besturing overdragen aan een andere piloot op afstand met een andere bedieningseenheid. U kunt zich echter wel laten bijstaan door een UAS-waarnemer.

Toestel

Enkel UAS die voldoen aan de technische voorwaarden als bedoeld in aanhangsel 3 bij het ministerieel besluit van 29 december 2020 tot bepaling van een nationaal standaardscenario mogen voor op basis van een verklaring verrichte UAS-vluchtuitvoeringen worden gebruikt zoals bijvoorbeeld een afmeting van minder dan 2 m, een maximale startmassa van minder dan 22 kg, houder zijn van een certificaat van overeenstemming overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 april 2016, ...

UAS met vaste vleugels zijn verboden. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)