Vergunning voor luchtverkeersleider (ATCO)

Changed
02/09/2022

Het verlenen van ATM/ANS-diensten vereist hooggekwalificeerd personeel waarvan de bekwaamheid op verschillende manieren kan worden aangetoond. De meest geschikte manier om de bekwaamheid van luchtverkeersleiders aan te tonen, is een gemeenschappelijke vergunningsregeling voor luchtverkeersleiders in stand te houden. Deze vergunning moet worden gezien als een soort diploma voor elke individuele luchtverkeersleider in de Europese Unie.

De bevoegdverklaring op een vergunning moet het type luchtverkeersdiensten aangeven dat een luchtverkeersleider kan verlenen. Tegelijkertijd weerspiegelen de aanduidingen op de vergunning zowel de specifieke bevoegdheden van de verwerkingsverantwoordelijke als de door de bevoegde autoriteiten verleende machtiging om diensten te verlenen voor een bepaalde sector of groep van sectoren.

Regelgeving

Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van de technische vereisten en administratieve procedures die van toepassing zijn op vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders.

De BSA-ANS is bevoegd voor de vergunningverlening aan luchtverkeersleiders volgens bijlage I van deze regeling. De BSA-ANS is met name de bevoegde vergunningverlenende instantie voor verwerkingsverantwoordelijken die werken voor de volgende ATM/ANS-dienstverleners:  

  • skeyes;
  • het Eurocontrol MUAC-centrum in Maastricht, als onderdeel van een overeenkomst tussen de vier betrokken staten (Duitsland, België, Luxemburg, Nederland).

Vergunningsaanvraag

De informatie-uitwisseling om een Belgische vergunning voor (leerling-)luchtverkeersleiders te verkrijgen, wordt geregeld door de opleidingsorganisatie. De dienstverlener stuurt hiervoor een elektronisch gegevensbestand naar de BSA-ANS. De BSA-ANS verstrekt een gedrukt exemplaar van de vergunning aan de aanvrager.

Medische certificaten

Medische certificaten worden afgegeven door de medische dienst van het DGLV, die optreedt als de bevoegde autoriteit volgens bijlage IV van Verordening (EU) 2015/340. De afgifte van medische certificaten moet voldoen aan de eisen die gesteld worden voor Europese medische certificering klasse 3 van luchtverkeersleiders. De BSA-ANS controleert de geldigheid van de medische verklaring van een ATCO of een ATCO-leerling. Een ATCO of ATCO-leerling zonder geldige medische verklaring mag niet in de operationele omgeving werken.

Een vergunning leerling-luchtverkeersleider aanvragen

Aanvragers voor deze vergunning moeten:

  • ten minste 18 jaar oud zijn;
  • een initiële opleiding voor kwalificatie hebben afgerond bij een gecertificeerde instelling;
  • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
  • een bewijs van kennis van de Engelse taal voorleggen van het vereiste niveau 4, 5 of 6.

Een vergunning luchtverkeersleider aanvragen

Aanvragers voor deze vergunning moeten:

  • houder zijn van een leerling-luchtverkeersleidersvergunning;
  • een erkend opleidingsplan voor luchtverkeersleidingscentra hebben gevolgd en de vereiste theorie- en praktijkexamens hebben behaald;
  • in het bezit zijn van een geldig medisch certificaat;
  • een bewijs van kennis van de Engelse taal voorleggen van het vereiste niveau 4, 5 of 6.

Erkenning van vergunningen

De BSA-ANS erkent de vergunningen van luchtverkeersleiders en leerling-luchtverkeersleiders en de bijbehorende bevoegdverklaringen en aantekeningen, afgegeven door andere lidstaten van de Europese Unie in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2015/340 van de Commissie.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Belgian Civil Aviation Authority FPS
Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bsa-ans.to.lic@mobilit.fgov.be