Aanvragen voor de dienst Luchtruim

Changed
02/10/2023

De volgende aanvragen kunt u indienen bij de dienst Luchtruim van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

  • permanente luchtruimwijzigingen;
  • afwijking van de minimale vlieghoogte;
  • ontheffing van het vliegverbod boven Brussel;
  • ontheffing van het vliegverbod boven het Koninklijk Paleis te Laken en te Ciergnon.

Permanente luchtruimwijzigingen

Permanente luchtruimwijzigingen stuurt u naar de dienst Luchtruim. De dienst wint advies in bij de BELANC-werkgroep alvorens een beslissing te nemen.

Afwijking van de minimale vlieghoogte

De minimale vlieghoogte is vastgelegd in de bijlage ‘Luchtverkeersregels’ bij de Verordening (EU) nr. 923/2012 tot vaststelling van de gemeenschappelijke luchtverkeersregels. Voor vluchten volgens de zichtvliegvoorschriften (VFR) zijn SERA.3105 en SERA.5005 van toepassing:

  • SERA.3105 bepaalt dat de piloot in de meeste gevallen voldoende hoog moet vliegen zodat hij steeds een veilige noodlanding kan maken.
  • SERA.5005 legt de minimale hoogtes op voor VFR-vluchten, afhankelijk van het overvlogen gebied.

Voor helikopters kan, op basis SERA.5005 (f) van de bijlage bij deze Verordening, een andere minimale hoogte aangevraagd worden voor de in SERA.5005 (f) 1) opgenomen gebieden.

Dien minstens 10 werkdagen vóór de geplande vlucht(en) een gemotiveerde aanvraag in. Vermeld in uw aanvraag de gewenste minimale vlieghoogte en de noodzaak hiervan. Toon bovendien aan dat u over een conforme ’toegangsweg’ beschikt (’toegangsweg’ zoals bedoeld in artikel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 betreffende de regeling der luchtvaart, gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1970), of maak gebruik van een tweemotorige helikopter (bij voorkeur in ‘performance class 1’).

Raadpleeg de wetgeving voor de precieze bepalingen (bijlage ‘Luchtverkeersregels’ bij de Verordening (EU) nr. 923/2012 tot vaststelling van de gemeenschappelijke luchtverkeersregels).

Ontheffing van het vliegverbod boven Brussel

Het is verboden te vliegen boven het gedeelte van de Brusselse agglomeratie gelegen binnen een kring met 5 km straal, met het park van Brussel als middelpunt. Dit verbod geldt niet voor de luchtvaartuigen die zich moeten houden aan de voorschriften en onderrichtingen van de luchtverkeersleiding. Daarnaast kan het directoraat-generaal Luchtvaart een bijzondere toelating uitreiken om in deze zone te vliegen.

Dien daartoe minstens 10 werkdagen vóór de geplande vlucht(en) een gemotiveerde aanvraag in. Vermeld in uw aanvraag de noodzaak van deze vlucht(en), en toon bovendien aan dat u voldoet aan SERA.3105 van de bijlage Luchtverkeersregels bij de Verordening (EU) nr. 932/2012 tot vaststelling van de gemeenschappelijke luchtverkeersregels.

Raadpleeg de wetgeving voor de precieze bepalingen:

  • koninklijk besluit van 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk,
  • koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vaststelling van de luchtverkeersregels.

 

Ontheffing van het vliegverbod boven de koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon

Het is verboden te vliegen boven die gedeelten van het grondgebied van België die begrensd worden door cirkels met een straal van 1500 m en de Koninklijke kastelen van Laken en Ciergnon als middelpunt hebben. Dit verbod geldt niet voor de luchtvaartuigen die zich moeten houden aan de voorschriften en onderrichtingen van de luchtverkeersleiding. Daarnaast kan het directoraat-generaal Luchtvaart een bijzondere toelating uitreiken om in deze zone te vliegen.

Dien daartoe minstens 10 werkdagen vóór de geplande vlucht(en) een gemotiveerde aanvraag in, met vermelding van de noodzaak van deze vlucht(en).

Raadpleeg de wetgeving voor de precieze bepalingen (koninklijk besluit van 11 juni 1954 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk).

 

Tijdelijke luchtruimbeperkingen (TRA/TSA)

Het directoraat-generaal Luchtvaart kan tijdelijk gebieden met beperkingen instellen volgens het geval, de aard van het gevaar of de bijzondere beperkingen voor het luchtverkeer.

De luchtvaartuigen mogen binnen gebieden met beperkingen slechts vliegen in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in de luchtvaartinlichtingen (NOTAM of AIP) of de klaringen van de bevoegde luchtverkeersdienst.

De circulaire GDF-11 bepaalt de procedure voor het aanvragen en instellen van een tijdelijk gereserveerd burgerlijk luchtruim (TRA) of een tijdelijk afgescheiden burgerlijk luchtruim (TSA) in het Belgische luchtruim.

Naast de gevallen waarvoor het Directoraat-generaal Luchtvaart zelf een TRA of TSA instelt, kunnen derden in welbepaalde gevallen verzoeken een dergelijk gebied in te stellen. Dien daartoe een gemotiveerde aanvraag inHierover vindt u meer inlichtingen in de circulaire GDF-11.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Luchtruim 

Voor vragen met betrekking tot: