Vaarregels

Changed
06/09/2022

Zoals er voor automobilisten op de weg verkeersregels gelden, is dit ook het geval voor de scheepvaart. Om de veiligheid te bevorderen en aanvaringen te vermijden, moeten schepen zich onder andere aan bepaalde voorrangsregels houden.

Over het algemeen is voor het Belgische waterwegennet de volgende regelgeving van toepassing:

  • Algemeen reglement der scheepvaartwegen
  • Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren. Deze vaarregels zijn gebaseerd op het Europese reglement omtrent landinwaartse wateren (CEVNI ofwel Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure), de internationale conferentie voor de invoering van eenvormige vaarreglementen in verschillende landen in Europa. Meer informatie over de regelgeving vindt u in de brochure ‘vaarregels in beeld’. In de folder vaarregels vindt u de specifieke vaarregels terug.

De vaarregels zijn deels een regionale bevoegdheid. Meer info vindt u op:

Op een aantal waterwegen, aangegeven op de kaart, is een apart reglement van toepassing. Meer informatie voor de regelgeving omtrent deze waterwegen vindt u terug in de tabel.

Waterweg

Reglement

Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

KB van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Binnenwateren van het Koninkrijk

KB van 24 september 2006, laatst gewijzigd door KB van 4 april 2014 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk

Bijlage:

Algemeen politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren

Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden

KB van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust

Bijlage 6

Checklist voor schepen

Bijlage 7

IALA Betonningssysteem (zone "A")

Kanaal Gent-Terneuzen

KB van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Bijlage 1

Verkeerstekens

Bijlage 3

Checklist voor schepen

Beneden-Zeeschelde

KB van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde

Bijlage 2

Checklist voor schepen (PDF, 34.02 KB)

KB van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde

Kanaal Brussel-Schelde

KB van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel

Gemeenschappelijke Maas

Overeenkomst van 6 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas

Bijlage:

Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas (6 januari 1993)

Bijlage II

Verkeerstekens (PDF, 612.33 KB)

Bijlage III

Markering van het vaarwater (PDF, 572.6 KB)

Wet van 15 maart 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993

Andere scheepvaartwegen

KB van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

Bijlage:

Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

Beheerders kunnen ook tijdelijke voorschriften uitvaardigen met een ‘bericht aan de schipperij’. Voor havens zoals Antwerpen en Gent kunnen er specifieke politieverordeningen bestaan.

Volle zee en de wateren die daarmee in verbinding staan

Verdrag van 20 oktober 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 (COLREG)

Bijlage:

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

Wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag in zake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972

KB van 20 juni 1977 ter uitvoering van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag in zake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en zijn bijlagen

KB van 18 mei 1983 tot: 1° het verlenen van uitwerking aan de wijzigingen gebracht in het Reglement en de Bijlagen, gevoegd bij het Verdrag van 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

KB van 27 februari 1996 tot het verlenen van uitwerking aan de wijzigingen gebracht in het Reglement en de Bijlagen, gevoegd bij het Verdrag van 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee