Uitrusting van zeeschepen (MED)

Changed
07/10/2022

De uitrusting van EU-zeeschepen moet voldoen aan uniforme Europese normen. Een EU-zeeschip is een schip dat vaart onder een vlag van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese normen hebben betrekking op de veiligheid van de uitrusting aan boord en garanderen het vrije verkeer van die uitrusting binnen de EER. Dit is een vorm van markttoezicht.

Het markttoezicht bestaat voornamelijk uit de controle van de volgende documenten:

  • EU-conformiteitsverklaring (ook gekend als verklaring van CE-overeenstemming)
    De fabrikant moet een EU-conformiteitsverklaring opstellen voor de uitrusting. De verklaring bevestigt dat de uitrusting aan de Europese normen voldoet. De verklaring moet aan boord van het schip blijven totdat de uitrusting van het zeeschip verwijderd wordt.
  • stuurwielmarkering (wheelmark)
    De stuurwielmarkering is een soort van kwaliteitslabel. De markering moet aangebracht zijn op de uitrusting waarvan aangetoond is dat het aan de regelgeving voldoet.
  • technische documentatie

Bevoegde instantie

Conformiteitsbeoordeling

De marktdeelnemer van de uitrusting (de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur …) moet ervoor zorgen dat een aangemelde instantie de conformiteitsbeoordeling uitvoert. Een aangemelde instantie is een door een overheid aangewezen keuringsinstituut dat nagaat of de uitrusting aan de Europese richtlijnen voldoet. Er zijn een veertigtal aangemelde instanties binnen Europa waaruit u vrij kunt kiezen, bijvoorbeeld: de conformiteitsbeoordeling uitvoert. Een aangemelde instantie is een door een overheid aangewezen keuringsinstituut dat nagaat of de uitrusting aan de Europese richtlijnen voldoet. Er zijn een veertigtal aangemelde instanties binnen Europa waaruit u vrij kunt kiezen, bijvoorbeeld:

Voldoet de uitrusting, dan kan de marktdeelnemer de EU-conformiteitsverklaring opstellen.

Controle op uitrusting en toezicht op aangemelde instanties

De inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan in voor het markttoezicht en het toezicht op de aangemelde instanties. Ze voeren de controles uit voor zeeschepen onder Belgische vlag en voor marktdeelnemers in België. Hun controles gebeuren zowel aan boord van schepen als bij de marktdeelnemers.

De marktdeelnemers moeten hun medewerking verlenen. Voldoet de uitrusting niet aan de vereisten, dan kunnen de inspecteurs maatregelen nemen.

Omvlagging van een niet-EU-zeeschip naar de Belgische vlag

Bij een omvlagging van een niet-EU-zeeschip naar de Belgische vlag moeten inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer de uitrusting inspecteren.

Uitrusting die niet voldoet en/of geen stuurwielmarkering heeft, moet verwijderd worden, tenzij de inspecteurs de uitrusting gelijkwaardig achten. Daarvoor leveren ze een certificaat af waarmee u de toestemming krijgt om de uitrusting aan boord te houden. Dat certificaat moet u bij de uitrusting bewaren. Eventuele beperkingen of bepalingen rond het gebruik van die uitrusting zijn mogelijk.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst 
Markttoezicht

E-mail : marine.equipment@mobilit.fgov.be