Milieu

Changed
05/08/2022

Context 

De Europese Unie heeft België in 2018 een reductiedoelstelling van broeikasgasemissies van 35 procent tegen 2030 opgelegd (ten opzichte van 2005, in sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen). Dit streefcijfer, dat is vastgesteld in de EU Verordening 2018/842, zal bijdragen tot het nakomen van de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van het akkoord van Parijs, dat in 2015 is goedgekeurd. 

Rol van de transportsector  

Van alle betrokken sectoren is de transportsector in België de sector die de meeste broeikasgassen produceert. Het is ook een van de weinige sectoren waarvan de emissies in de afgelopen 30 jaar zijn toegenomen. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan het wegvervoer, dat in 2019 goed was voor 98,1 procent van de totale emissies van het vervoer over land. De binnenvaart is verantwoordelijk voor slechts 1,6 procent van de emissies, terwijl het spoorvervoer verantwoordelijk is voor 0,3 procent van de emissies. 

De volledige cijfers zijn te vinden op de website klimaat.be 

Aandeel van de sectoren in de totale uitstoot van broeikasgassen (België - 2019)

Aandeel van de sectoren in de totale uitstoot van broeikasgassen (België - 2019) 
Bron: https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector 
Evolutie van de verschillende sectoren tussen 1990 en 2019 (België)

Evolutie van de verschillende sectoren tussen 1990 en 2019 (België) 
Bron: https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/invloed-van-de-mens 

De rol van het spoorwegvervoer 

Om de reductiedoelstelling van 35 procent te halen, is in de komende jaren een belangrijke rol weggelegd voor het spoorvervoer

Het spoorvervoer combineert veiligheid, comfort, snelheid en energie-efficiëntie. In de meeste gevallen presteert het beter dan andere vervoerswijzen wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, met een gemiddelde directe uitstoot van ongeveer 8 gram CO2 per passagierskilometer. Dit is bijna 20 keer minder uitstoot dan het wegvervoer, dat verantwoordelijk is voor 152,6 g CO2 per passagierskilometer (voor benzinewagens).

Vergelijking van specifieke CO2-emissies - spoor t.o.v. wegvervoer (passagiers)

Vergelijking van specifieke CO2-emissies - spoor t.o.v. wegvervoer (passagiers) 
Bron: Vooruitzichten voor de vraag naar vervoer in België tot 2040 (januari 2019) 

Overwogen projecten op het gebied van spoorwegvervoer 

Gelet op de voordelen van het spoorvervoer worden verschillende projecten overwogen om het door de Europese Unie gestelde doel te bereiken. 

Modal shift 

De Belgische overheid streeft naar een modal shift van weg naar spoor in de komende jaren, voor zowel het personenvervoer als het goederenvervoer. Het is dan ook de bedoeling dat het spoorvervoer de meest gebruikte vervoerswijze wordt, waardoor het modale aandeel van het wegvervoer geleidelijk afneemt. 

Naar een nog duurzamer spoorvervoer 

Tegelijkertijd zullen initiatieven worden genomen om het spoorvervoer nog duurzamer te maken. Deze maatregelen zijn er onder meer op gericht om: 

  • het energieverbruik te verminderen 
  • de geluidsemissies van het spoor te verminderen 
  • de impact voor de fauna en flora langs de spoorlijn te beperken 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be