Beslag op schepen

Changed
06/09/2022

In België is zowel bewarend als uitvoerend beslag op zeeschepen mogelijk. Bij een bewarend beslag mag u het zeeschip niet van de hand doen (dus niet verkopen of wegschenken). Bij een uitvoerend beslag kan de inbeslagnemer tot de verkoop overgaan om met de opbrengst de openstaande schuld bij de schuldeisers af te lossen. 

In België is bewarend beslag op zeeschepen enkel mogelijk met machtiging van de rechter en ter verzekering van een zeevordering of andere vordering vastgesteld door de wet. Op een zeeschip kan ook uitvoerend beslag worden gelegd ter uitvoering van een vonnis of van een andere uitvoerbare titel (bijvoorbeeld notariële leningsakte). 

Beslag op schepen gebeurt bij exploot van gerechtsdeurwaarder. Er is een inschrijvingstermijn van 15 dagen en een geldigheidsduur van drie jaar voorzien, zowel in het kader van bewarend als uitvoerend beslag. 

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren waaruit blijkt dat het beslag werd ingeschreven. 

Belgische schepen 

Het beslagexploot wordt binnen 15 dagen ingeschreven door het Belgisch Scheepsregister. 

De inschrijving gebeurt via het Belgisch scheepsregister door voorlegging van: 

  • het beslagexploot 
  • een door de gerechtsdeurwaarder ondertekend afschrift van dit exploot 

Buitenlandse schepen 

Is het schip waarop beslag werd gelegd niet in België geregistreerd of teboekgesteld, dan beperkt het Belgisch Scheepsregister zich tot de neerlegging van het exploot in het register van neerlegging. Het Belgisch Scheepsregister schrijft het beslag in zodra het schip is geregistreerd of te boek gesteld. 

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren waaruit blijkt dat het exploot van beslag en de andere relevante documenten werden neergelegd op het Belgisch Scheepsregister. 

Opheffing van het beslag 

De inschrijving van het beslag wordt op dezelfde wijze doorgehaald als de scheepshypotheek. Ofwel bij onderhandse akte, al dan niet betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Ofwel bij authentieke akte. 

De inschrijvingen kunnen ook worden doorgehaald als gevolg van een exploot van opheffing gericht aan het Belgisch Scheepsregister door de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. Daarbij handelt die gerechtsdeurwaarder op verzoek van de beslaglegger. 

Het beslagexploot of eventueel het verzoekschrift tot hernieuwing, voorzien van de melding van de inschrijving, moet u in ieder geval aan het Belgisch Scheepsregister bezorgen. 

Voor de legalisatie van de handtekeningen onderaan de onderhandse akte van opheffing en voor de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd voor de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens een vennootschap handelen, verwijzen we naar de pagina scheepshypotheek

Als het gaat over beslagen in België gelegd op niet in België geregistreerde of te boek gestelde schepen kan geen doorhaling gebeuren, omdat zo’n inschrijving niet bestaat. Voor die buitenlandse schepen wordt de akte van opheffing alleen “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister. 

Beslag gelegd in het buitenland op Belgische schepen 

Volgende documenten kunnen op aanvraag van de schuldeiser of van andere belanghebbenden worden ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister: 

  • buitenlandse documenten (gerechtsdeurwaardersexploten of andere documenten van buitenlandse instanties) waaruit blijkt dat in het buitenland werd beslag gelegd op schepen die geregistreerd zijn in het Belgisch zeeschepenregister of te boek staan in het Belgisch binnenschepenregister 
  • documenten over de procedure volgende op het beslag (opheffingen, openbare verkoping, enz.)  

Het Belgisch Scheepsregister kan hiervan getuigschriften afleveren. 

Ambtshalve doorhaling na gedwongen verkoop 

In geval van gedwongen verkoop van een schip kan het Belgisch Scheepsregister alle bezwarende inschrijvingen voor het schip ambtshalve doorhalen. Dit gebeurt op voorlegging van een getuigschrift van de Belgische gerechtsdeurwaarder die tot de gedwongen verkoop van het schip is overgegaan. 

In dit getuigschrift bevestigt de gerechtsdeurwaarder dat het schip gedwongen vrij en onbelast verkocht werd en dat de koper de prijs heeft betaald aan de schuldeisers of, bij gebrek aan dergelijke betaling, dat hij een betaling heeft verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. 

Het getuigschrift wordt ingeschreven in het betrokken scheepsregister. 

Is het schip niet in België geregistreerd of te boek gesteld, dan beperkt het Belgisch Scheepsregister zich tot de neerlegging van het getuigschrift in het register van neerlegging.