Teboekstelling van binnenschepen: voor te leggen stukken

Changed
27/10/2022
 1. Aangifte van teboekstelling - in twee exemplaren (formulier 97
 2. Eigendomstitel - voor binnenschepen in aanbouw: 
  • Bouwcontract of verklaring van bouw voor eigen rekening 
  • Verklaring van individualisatie van materialen 
  • Overeenkomst van oplevering & aanvaarding (protocol of delivery & acceptance) en/of andere eigendomstitel 
   • ofwel: twee originele of één origineel en een afschrift  van de onderhandse akte 
   • ofwel: een uitgifte en een overeenkomstig verklaard afschrift van de notariële akte 
   • De akten moeten voorafgaandelijk geregistreerd zijn op een kantoor rechtszekerheid van de FOD Financiën. 
 3. Eigendomstitel - voor bestaande binnenschepen: 
  • Akte van verkoop en aankoop of akte van inbreng in vennootschap of andere eigendomstitel 
   • ofwel: twee originele of één origineel en een afschrift  van de onderhandse akte 
   • ofwel: een uitgifte en een overeenkomstig verklaard afschrift van de notariële akte 
   • De akten moeten voorafgaandelijk geregistreerd zijn op een kantoor rechtszekerheid van de FOD Financiën. 
 4. Voor eigenaar/natuurlijke persoon: fotokopie van identiteitskaart 
 5. Voor eigenaar/rechtspersoon:  
  • statuten en wijziging van de statuten van die rechtspersoon (akte van oprichting, bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of andere officiële publicatie, gecoördineerde statuten, uittreksel uit de Kruispunt van Ondernemingen, uit het buitenlandse handelsregister of rechtspersonenregister of dergelijke meer…) 
 6. Meetbrief (origineel & duplicaat of fotokopie) 
 7. Buitenlands getuigschrift 
  • Ofwel: een getuigschrift van doorhaling van teboekstelling van het land waar het vaartuig laatst was te boek gesteld, met aanduiding van de laatste eigenaar en de hypothecaire toestand van het vaartuig 
  • Ofwel: een getuigschrift van niet-teboekstelling van het land waar het binnenschip werd gebouwd en/of waar de verkoper zijn zetel of domicilie heeft en/of waar de huidige eigenaar woont of gevestigd is 
 8. Een beëdigde vertaling van ieder document opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Frans of Duits 

Contact

Contact Fields

Belgisch Scheepsregister 
Posthoflei 3, 2600 Berchem 
E-mail : Ship.reg@mobilit.fgov.be  
Tel. : +32 (0)3 229 00 48