Inschrijving in het Belgisch Rompbevrachtingsregister

Changed
08/11/2022

Als u met uw buitenlands schip tijdelijk onder de Belgische vlag wilt varen, moet u het schip inschrijven in het Belgisch rompbevrachtingsregister. 

Belgisch rompbevrachtingsregister 

Is een zeeschip oorspronkelijk in een buitenlands register ingeschreven? Dan kunt u het met machtiging van de eigenaar en toestemming van het Belgisch Scheepsregister op naam van de rompbevrachter inschrijven in het Belgische rompbevrachtingsregister. 

Door de inschrijving in het rompbevrachtingsregister heeft het zeeschip voor de duur van de rompbevrachting het recht om de Belgische vlag te voeren. 

In het rompbevrachtingsregister kunnen geen lasten worden ingeschreven die het zeeschip bezwaren. De eigendom van het zeeschip en de lasten die deze bezwaren, blijven geregeld door de wet van de staat van het register van oorsprong. 

Voorwaarden toestemming 

De rompbevrachter moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

 • De rompbevrachter moet:  
  • ofwel als natuurlijke persoon, de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte  
  • ofwel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente  
  • ofwel als rechtspersoon, in een van de lidstaten de werkelijke zetel hebben  
 • Hij moet in België een exploitatiezetel hebben die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 • Het zeeschip moet vanuit die exploitatiezetel worden geëxploiteerd. 

Als de kiellegging meer dan vijftien jaar voor de registratie gebeurde, moet een attest van gelijkvormigheid van de Belgische wetgeving inzake scheepvaart worden afgegeven door de Scheepvaartcontrole. 

Hoe aanvraag indienen? 

Stappenplan aanvraag: 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 95 
 2. Voeg de nodige documenten toe. 
  De lijst met de noodzakelijke stukken vindt u hier. 
 3. Onderteken het aanvraagformulier en bezorg twee origineel ondertekende exemplaren aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar e-mail voldoende. 

Het Belgisch Scheepsregister beslist binnen de twee weken over de aanvraag vanaf de dag waarop de aanvraag ontvangen werd en brengt u daarvan op de hoogte. 

Aangifte wijzigingen 

Als de gegevens over de identificatie van de eigenaar of exploitant veranderen, moet u dit binnen de dertig dag doorgeven. De aanvrager meldt dit bij het Belgisch Scheepsregister zodat de correcte gegevens in het register worden ingeschreven.  

Stappenplan aangifte wijzigingen: 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 95
 2. Voeg een stuk toe waaruit de wijziging blijkt.  
 3. Onderteken het aanvraagformulier en bezorg twee origineel ondertekende exemplaren aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar e-mail voldoende. 

Als het om een aanvraag over de verlenging van de duur van de rompbevrachting, is een nieuwe aanvraag voor de toestemming van het Belgisch Scheepsregister nodig. 

Doorhaling registratie 

Als het zeeschip niet meer voldoet aan de voorwaarden, moet u dit binnen de dertig dagen doorgeven aan het Belgisch Scheepsregister via het formulier 96. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het verstrijken van de rompbevrachting, bij vroegtijdige beëindiging van de rompbevrachting of wanneer het schip blijvend ongeschikt is om te drijven. 

Stappenplan doorhaling 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 96 
 2. Onderteken het formulier in tweevoud 
 3. Bezorg het origineel formulier aan het Belgisch Scheepsregister 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende.