Zeeschepenregister

Ieder zeeschip dat in België in aanbouw is, moet u verplicht in het zeeschepenregister laten registreren. 

Facultatieve registratie zeeschepen 

In een aantal gevallen is de registratie niet verplicht: 

 • als de exploitatie van het zeeschip gebeurt vanuit België 
 • als de eigenaar of de exploitant ofwel:  
  • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
  • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België 
  • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte heeft 
 • als de kiellegging (start van de bouw) meer dan 15 jaar voor de registratie gebeurde en als een attest van gelijkvormigheid door de scheepvaartcontrole afgegeven is 

De registratie van een zeeschip in het zeeschepenregister blijft geldig zolang de eigenaar of de exploitant die registratie wil behouden. Er moet geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren, zolang er niets verandert aan de gegevens. 

Hoe dient u een aanvraag in? 

De eigenaar, de exploitant of een derde met volmacht moet het formulier opmaken en ondertekenen.  

Stappenplan aanvraag: 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 92 
 2. Voeg de nodige documenten toe. 
  De lijst met de bij te voegen stukken vindt u hier
 3. Onderteken het aanvraagformulier in tweevoud en bezorg het origineel ondertekend formulier aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende. 

Wat te doen bij meerdere eigenaars? 

Als het zeeschip meerdere eigenaars heeft, moet/moeten minstens de mede-eigenaar/mede-eigenaars die de meerderheid van de aandelen heeft/hebben, in België een exploitatiezetel hebben die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Wat te doen bij zeeschepen in exploitatie? 

De zeeschepen in exploitatie worden geregistreerd op aanvraag van hun exploitant of een derde die daartoe volmacht heeft gekregen van de exploitant. De exploitant moet in dit geval voldoen aan de volgende vereisten: 

 • Als natuurlijke persoon:  
  • de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte  
  • of ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente  
  • of als rechtspersoon, in een van de lidstaten de werkelijke zetel hebben. 
 • In België een exploitatiezetel hebben die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 • Het zeeschip vanuit die exploitatiezetel volledig zelf exploiteren of één of meer natuurlijke personen met woon- of hoofdverblijfplaats in België machtiging geven voor al de handelingen, verzuimen en verbintenissen. 

Aangifte wijziging 

Als de gegevens over de identificatie van de eigenaar of exploitant veranderen, moet u dit binnen de dertig dagen doorgeven. Meld de verandering bij het Belgisch Scheepsregister zodat de correcte gegevens in het register worden ingeschreven.  

Stappenplan aangifte wijziging: 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 92 
 2. Voeg een stuk bij waaruit de wijziging blijkt  
 3. Onderteken het aanvraagformulier in tweevoud en bezorg het origineel ondertekend formulier aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende. 

Als het om een wijziging van de eigendomstitel gaat, wordt de akte ook ingeschreven, rekening houdend met de hiertoe voorziene vormvereisten

Doorhaling registratie 

De registratie wordt doorgehaald: 

 • op verzoek van degene die in het register als eigenaar vermeld staat 
 • op aangifte van de eigenaar of ambtshalve:  
  • als het zeeschip is vergaan, gesloopt of blijvend ongeschikt is om te drijven 
  • als van het zeeschip geen tijding werd ontvangen gedurende zes maanden te rekenen van de dag van het laatste uitvaren of van de dag waarop de laatste berichten werden ontvangen, zonder dat dit aan een algemene storing in de berichtgeving kan worden geweten 
  • als het zeeschip of de eigenaar, de reder of de exploitant ervan niet meer voldoet aan de voorwaarden van registratie 

Als het zeeschip niet meer voldoet aan de voorwaarden, moet u dit binnen de dertig dagen doorgeven aan het Belgisch Scheepsregister via het formulier 93

Stappenplan doorhaling 

 1. Vul het aanvraagformulier in: formulier 93 
 2. Voeg de nodige documenten toe. 
  De lijst met de noodzakelijke stukken vindt u hier
 3. Onderteken het aanvraagformulier in tweevoud en bezorg het origineel ondertekend formulier aan het Belgisch Scheepsregister. 

Als u het formulier via een digitale gekwalificeerde handtekening ondertekent, is één exemplaar via e-mail voldoende.