Afval van schepen

Changed
27/10/2022

Voor de bescherming van het mariene milieu moet u het afval van uw schip afgeven in een haven in de Europese Economische Ruimte, tenzij u voldoende opslagcapaciteit hebt tot de volgende aanloophaven. 

Afval van schepen is al het afval, met inbegrip van ladingresiduen, dat tijdens de exploitatie van een schip of tijdens laad-, los- en schoonmaakactiviteiten ontstaat, en passief opgevist afval. 

Ladingresiduen hebben betrekking op al de restanten van lading aan boord die na het laden en lossen op het dek of in ruimen of tanks achterblijven. Daaronder vallen ook overschotten of restanten die het gevolg zijn van morsen bij het laden en lossen, in natte of droge toestand of meegevoerd in waswater. Ladingstof dat na het vegen op het dek achterblijft of stof op de buitenoppervlakken van het schip, is geen ladingresidu. 

Wat betekent dit concreet? 

Voor het vertrek moet u het afval van uw schip afgeven bij een erkende havenontvangstvoorziening, tenzij u voldoende opslagcapaciteit op het schip hebt tot de volgende aanloophaven. 

Heeft de volgende aanloophaven geen toereikende havenontvangstvoorzieningen, dan kunt u verplicht worden scheepsafval af te geven. Dat is ook het geval als de volgende aanloophaven niet bekend is. 

U krijgt van de afgifte een afvalontvangstbewijs. Dat moet u minstens 2 jaar aan boord van het schip bewaren, samen met het oliejournaal, ladingjournaal en afvalstoffenjournaal. U moet het afvalontvangstbewijs ook digitaal aan de haven bezorgen. 

Tenminste 24 uur voor de aankomst van het schip moet u een waardheidsgetrouw en nauwkeurig ingevulde afvalvooraanmelding digitaal indienen bij de bevoegde instantie. Bedraagt de reis minder dan 24 uur, dan moet dat uiterlijk gebeuren zodra de volgende aanloophaven bekend is. 

Kostprijs 

De havens bepalen het kostendekkingssysteem van de exploitatie van de havenontvangstvoorzieningen in hun afvalbeheersplan. 

De erkende havenontvangstvoorzieningen zijn een regionale bevoegdheid. Voor meer details over de bijdragen voor uw schip kunt u contact opnemen met de havens op uw route of met de Vlaamse Overheidsdienst OVAM

Uitzonderingen en vrijstellingen 

Het verlenen van vrijstellingen is een regionale bevoegdheid. Meer info vindt u op de website van de Vlaamse Overheidsdienst OVAM

Inspecties 

Inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan in voor de inspecties. Ze zien erop toe dat de regelgeving nageleefd wordt. 

Als het resultaat van de inspectie niet bevredigend is, kan het schip verplicht worden het afval af te geven voor het vertrek. 

De resultaten van de inspecties komen in een Europese databank (Thetis EU). Andere Europese autoriteiten kunnen die databank raadplegen en kunnen zo informatie uitwisselen. 

Bij vaststelling van illegale lozingen in internationale of Belgische wateren kan bovendien een proces-verbaal opgesteld worden.

Contact

Contact Fields

Inspecties 

FOD Mobiliteit en Vervoer 

Directoraat-generaal Scheepvaart 

E-mail : ship.waste@mobilit.fgov.be 

Vrijstellingen en verminderingen (regionale bevoegdheid) 

OVAM 

E-mail : scheepsafval@ovam.be 

Website : https://ovam.be/vrijstellingenverminderingen-scheepsafval 

Havenontvangstvoorzieningen en kostprijs 

(regionale bevoegdheid) 

Voor meer info kunt u terecht bij de betrokken haven of bij OVAM.