Containergewicht (VGM)

Changed
20/12/2022
 • Een container die u aan boord van een SOLAS-schip laadt, moet een geverifieerd brutocontainergewicht hebben, ook gekend als VGM of Verified Gross Mass

  Een SOLAS-schip is een schip onder het toepassingsgebied van hoofdstuk VI van het Internationaal Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee. Die regelgeving staat ook bekend als SOLAS, van het Engels International Convention for the Safety Of Life At Sea

  Uitzondering: voor de volgende situaties is een geverifieerd brutocontainergewicht niet verplicht: 

  • gevulde containers die op of af roll-on-roll-offschepen worden geladen via chassis of trailer voor korte internationale reizen 

  • cargo om containers te vullen die zich al aan boord van het schip bevinden 

  • offshorecontainers 

  De verlader is verantwoordelijk voor de verificatie van het brutocontainergewicht.  

  Van het geverifieerde brutocontainergewicht maakt de verlader of zijn vertegenwoordiger een VGM-document op. Dat document moet hij bezorgen aan: 

  • de kapitein (of een vertegenwoordiger ervan) 

  • de vertegenwoordiger van de terminal 

  De verlader moet het verladingsdocument met het geverifieerde brutocontainergewicht afleveren voor de container aan boord geladen wordt. Dat document is namelijk noodzakelijk voor de opmaak het stuwageplan. 

  Hoe het brutocontainergewicht vaststellen? 

  U hebt twee methodes om het brutogewicht van een container vast te stellen: via weging of via berekening. 

  1. Methode 1: weging 

  Een weging kan met niet-automatische weegtoestellen (zoals een weegbrug) of automatische weegtoestellen (zoals een vangweger). 

  U moet voor het weegtoestel onder meer beschikken over: 

  Niet-automatische weegtoestellen 

  Bij niet-automatische weegtoestellen is een menselijke tussenkomst tijdens het wegen nodig. De toestellen moeten: 

  • tot de nauwkeurigheidsklasse III of IIII behoren  

  • voorzien zijn van de CE-markering en de aanvullende metrologische markering 

  Zie het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weegwerktuigen

  Automatische weegtoestellen 

  Automatische weegtoestellen werken zonder menselijke tussenkomst. De toestellen moeten: 

  • tot de nauwkeurigheidsklasse Y(a) of Y(b) behoren  

  • voorzien zijn van de CE-markering en de aanvullende metrologische markering 

  Zie het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten

  Meer weten? 

  Meer info over weegtoestellen vindt u op de website van de FOD Economie

  Voor vragen kunt u contact opnemen met metrology.regulation@economie.fgov.be

  2. Methode 2: gecertificeerde berekeningsmethode 

  U kunt het brutocontainergewicht ook via berekening vaststellen. Er zijn drie gecertificeerde berekeningsmethoden: via ISO-certificatie, AEO-certificatie of via een goedgekeurde berekeningsmethode. 

  ISO-certificatie 

  Meer info over ISO-certificatie vindt u bij de FOD Economie, de bevoegde instantie voor de accreditatie van certificatie-instellingen. 

  AEO-certificatie 

  Meer info over AEO-certificatie vindt u bij de FOD Financiën, de bevoegde instantie voor AEO-certificatie. 

  Goedgekeurde berekeningsmethode 

  Bent u verlader? U kunt bij het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer een berekeningsmethode laten goedkeuren. 

  Hoe de goedkeuring van een berekeningsmethode aanvragen? 

  Stuur uw aanvraag naar vgm@mobilit.fgov.be

  U moet in de berekeningsmethode beschrijven hoe u de afzonderlijke gewichten bepaalt en met welke accuraatheid. Gebruik daarvoor gewichten op basis van geijkte weegtoestellen. 

  Gebruikt u voor de berekeningsmethode gewichten van derde partijen? In dat geval is het aan te raden om informatie te verzamelen over de accuraatheid van de afzonderlijk aangeleverde gewichten. 

  De berekeningsmethode kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende vijf stappen. 

  1. Stap 1 - gewicht van de lading

   Het gewicht van de vrachtelementen bepaalt u door het gewicht van alle afzonderlijke elementen op te tellen. Bepaalt u dat via wegingen, dan moet u een gecertificeerd weegtoestel gebruiken. De certificatie van die weegtoestellen is een bevoegdheid van de FOD Economie (metrology.regulation@economie.fgov.be). 

   Bij bulkvracht mag u het gewicht bepalen tijdens het productieproces: 

   • ofwel door meting via gekalibreerde vulvoorzieningen 

   • ofwel door het product te wegen 

  2. Stap 2 - gewicht van de verpakking

   Het gewicht van de verpakking bepaalt u: 

   • ofwel met de informatie van de fabrikant van de verpakking 

   • ofwel met de informatie van de verlader/expediteur (zoals gecontroleerd en opgeslagen in zijn kwaliteitbewakingssysteem of in een ander gelijkaardig systeem) 

  3. Stap 3 - gewicht van de paletten, het zekerings- en stuwagemateriaal

   Het gewicht van paletten, verpakkings- en zekeringsvoorzieningen, zoals spanstangen en stuwagemateriaal, bepaalt u: 

   • ofwel met de informatie van de fabrikant  

   • ofwel met de informatie van de verlader/expediteur 

   • ofwel bij voorkeur met de gewichtgegevens in het kwaliteitbewakingssysteem of in een ander gelijkaardig systeem 

   U moet als verlader beoordelen of de informatie die u gebruikt, geldig is. 

  4. Stap 4 - tarragewicht van de lege container

   U moet het tarragewicht vermeld op de container of meegedeeld door de reder gebruiken. 

  5. Stap 5 - brutogewicht van de gevulde container

   Voor het brutogewicht van de gevulde container telt u de deelgewichten van de stappen 1 tot en met 4 op. 

 • U blijft als verlader altijd verantwoordelijk voor de verificatie van het brutogewicht van de gevulde container, ook als u het brutocontainergewicht met een gecertificeerde berekeningsmethode van een derde partij bepaalt. 

  Kostprijs 

  Voor het onderzoek van een berekeningsmethode betaalt u 700 euro (geïndexeerd voor 2021: 752 euro). 

  Handhaving 

  Het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer voert controles uit op het brutocontainergewicht. 

  Lijst van verladers 

  U kunt als verlader vrijwillig uw gegevens melden aan het Directoraat-generaal Scheepvaart. Met die gegevens houdt het een lijst bij van geregistreerde verladers. De lijst zorgt voor meer transparantie, zowel voor de sector als voor de overheid. 

  Welke gegevens? 

  Bezorg als verlader de volgende gegevens aan vgm@mobilit.fgov.be

  • naam en adres 

  • gebruikte methode: 

   • wegen 

   • berekenen  

  • (voor de methode berekenen) welke certificatie: 

   • ISO  

   • AEO 

  Krijgt u de goedkeuring van een berekeningsmethode van het Directoraat-generaal Scheepvaart, dan komt u automatisch op de lijst van verladers. 

  Contact 

  FOD Mobiliteit en Vervoer 

  Onderwerp 

  Contact 

  Wettelijke verplichting brutocontainergewicht 

  Goedkeuring berekeningsmethode 

  Lijst van verladers 

  vgm@mobilit.fgov.be 

  Andere overheidsinstanties 

  Onderwerp 

  Contact 

  Weegtoestellen 

  metrology.regulation@economie.fgov.be 

  ISO-certificatie 

  FOD Economie 

  AEO-certificatie 

  FOD Financiën 

  Wetgeving