Bevoegde overheden

Changed
01/12/2023

Elke dag worden grote hoeveelheden goederen door bedrijven via ons spoorwegnet vervoerd. Verschillende overheden moeten erop toezien dat bij het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor de veiligheidsnormen worden nageleefd. 

De bevoegdheden inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen) zijn als volgt verdeeld: 

Gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen 

FOD Mobiliteit en Vervoer 

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) 

  • Reglementering 

  • Erkenning van en toezicht op controle-instellingen. 

  • RID-toelatingen met multimodaal karakter. 

  • Controles en inspecties met betrekking tot beveiliging (RID)

  • Controles en inspecties. 

  • Nationale afwijkingen. 

  • Multilaterale akkoorden. 

  • Opvolging van ongevallen. 

  • Transporttoelatingen.

As gevolg van de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de veiligheidsadviseurs RID. De aanmelding van veiligheidsadviseurs door ondernemingen en het jaarverslag moeten echter aan DVIS worden toegezonden.

Contacten RID

FOD Mobiliteit en Vervoer 

DVIS 

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen 

Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 

Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu 

Dienst Gevaarlijke Goederen 

Tel: 02 277 39 04 – 02 277 39 05 of 02 277 30 34 

Mail: rid-tped@mobilit.fgov.be 

Tel: 02 277 39 16 

Mail: caroline.bailleux@nsarail.fgov.be of rid@nsarail.fgov.be 

Ontplofbare stoffen 

Radioactieve stoffen 

FOD Economie, Middenstand en Energie 

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 

 

Afdeling Controle
(inspecties, certificaten en ongevalsrapporten)   

Tel: 02 277 83 90  

Mail : ctrl.adr@economie.fgov.be 

 

Dienst Veiligheid Reglementering (reglementering)   

Tel: 02 277 62 09  

Mail : explo@economie.fgov.be 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)  

Departement Beveiliging en Vervoer  

Dienst Invoer en Vervoer 

Tel: 02 289 21 11 

Mail : transport@fanc.fgov.be 

Andere bevoegde overheden

Zie het Vademecum RID en TPED voor de contactgegevens van de bevoegde overheidsdiensten voor het transport via andere transportmodi.