Federale steunregeling voor de vermindering van de spoorweginfrastructuurheffing

Changed
25/11/2022
 • Steun aan het goederenvervoer per spoor 2022-2025

  Om bij te dragen tot de modal shift ten gunste van het spoor, in overeenstemming met de doelstelling van de Belgische federale regering om het aandeel van het per spoor vervoerde volume tegen 2030 te verdubbelen, is voor het goederenvervoer een mechanisme ingevoerd om de vergoeding voor het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur te verlagen. Voor dit steunmechanisme wordt 13,245 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

  Op 5 oktober 2022 werd deze steunregeling door de Europese Commissie goedgekeurd. De inwerkingtreding van de bepalingen in titel 6 van de programmawet van 27 december 2021 (zie hier de volledige bepalingen van de wet, in de artikelen 98 tot en met 103) werd bij koninklijk besluit van 18 oktober 2022 vastgesteld op 1 januari 2022 (zie hier).

  1. Wie kan van de steun profiteren?

   De begunstigden van dit steunmechanisme zijn de kandidaat-aanvragers in de zin van artikel 3, 11° van de Belgische Spoorwegwet (hier) die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst met Infrabel. De betrokken vervoerdiensten hebben betrekking op het vervoer van goederen.

  2. Hoe wordt de steun berekend?

   De vermindering wordt per kwartaal berekend op basis van de daadwerkelijk afgelegde treinkilometers op de Belgische spoorweginfrastructuur in België voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De verlaging kan zodanig worden beperkt dat de totale begroting voor elk kwartaal niet wordt overschreden. De betalingswijzen worden gespecificeerd in het referentiedocument van het Infrabel-netwerk.

  3. Wat is het maximale steunbedrag?

   De vermindering van de vergoeding is beperkt tot maximaal 1,2 euro per treinkilometer.

  4. Hoe krijg je de steun?

   Kandidaten die aan de criteria voldoen, genieten automatisch van het ondersteuningsmechanisme via het facturatiesysteem van Infrabel.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Spoorbeleid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be