Samenwerking Duurzaamheid

Changed
24/03/2023

Wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling is een hefboom voor innovatie en een kans om ons economisch model te herzien om de duurzaamheid van onze samenlevingen, onze planeet en onze economie te waarborgen.

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (“Sustainable Development Goals” of “SDG's”)

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (en) werd in 2015 door 195 staten, waaronder België, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze Agenda worden 17 doelstellingen naar voren geschoven die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling weerspiegelen: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

De opvolging en uitvoering van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) in België is de verantwoordelijkheid van de verschillende overheidsinstanties en van alle actoren van het maatschappelijk middenveld (vakbonden, ngo's, bedrijven, burgers, enz.).

Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO)

Het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO) is op 1 oktober 2021 door de Ministerraad goedgekeurd. Met dit plan schakelt de federale regering in een hogere versnelling om de Agenda 2030 van de VN, de SDG's en de federale strategische langetermijnvisie (LTV) voor duurzame ontwikkeling te realiseren.

Dit plan zorgt voor meer samenhang in de acties voor duurzame ontwikkeling en een betere samenwerking binnen de federale overheid.

Het hoofdstuk "Veranderen van mobiliteitsmodel" heeft tot doel de milieueffecten van het wegverkeer te verminderen, het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen, het gebruik van de fiets te bevorderen en de milieu-impact van het luchtvervoer te verminderen. Wat de scheepvaart betreft, is een van de maatregelen er onder meer op gericht de wet ter bescherming van het mariene milieu te wijzigen.

De cel Duurzame Ontwikkeling

De cel Duurzame Ontwikkeling binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met:

  • de vertegenwoordiging van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij federale instanties, namelijk: de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO);
  • de uitvoering van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (de sociale, de milieu- en de economische pijler) zowel intern als extern. 

Daarnaast worden ook het ecobeheer en het respect voor het thema "diversiteit" voor de medewerkers intern opgevolgd.

De opdrachten en de samenstelling van de cel Duurzame Ontwikkeling worden nader omschreven in het koninklijk besluit van 22 september 2004.

De acties van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan in de jaarverslagen van de ICDO

Aanspreekpunten

Handicap: helena.dhooghe@mobilit.fgov.be

Armoede: helena.dhooghe@mobilit.fgov.be

Gendermainstreaming: salome.dandenne@mobilit.fgov.be

Cel Duurzame Ontwikkeling: CDD-CDO@mobilit.fgov.be