Integriteitsbeleid

Changed
24/04/2024

De FOD Mobiliteit en Vervoer stimuleert en ondersteunt het ethisch en integer gedrag van zijn medewerkers zodat ze in de uitvoering van hun opdrachten voortdurend streven naar de behartiging van het algemeen belang en het vertrouwen van de burger in onze instelling gevrijwaard blijft.

Concreet worden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer verschillende initiatieven genomen, waaronder:

  • Ondertekening van een formulier ter bewustmaking van belangenconflicten door alle personeelsleden bij indiensttreding
  • Integriteitsopleidingen die het hele jaar door worden gegeven
  • Integriteitsworkshop die aan de leden van het directiecomité wordt gegeven
  • Training in ethische dilemma's voor doelgroepen
  • Verduidelijking van de nultolerantie voor geschenken op het intranet (+ toevoeging van standaardbrief)

De belangrijkste instrumenten waarop ons integriteitsbeleid is gebaseerd, zijn het koninklijk besluit van 2 oktober houdende het statuut van het rijkspersoneel en het deontologisch kader van het federaal openbaar ambt.

Als je informatie hebt over een integriteitsschending in de professionele context van de FOD Mobiliteit en Vervoer, kan je deze melden via de meldprocedure voor een veronderstelde integriteitsschending ofwel via de interne procedure via de interne Federale Audit of nog, via de externe procedure via de federale Ombudsman.