Reizigersvervoer

Changed
06/03/2023
  1. Vervoer voor eigen rekening

   Er is geen vervoersvergunning vereist voor het vervoer voor eigen rekening. Voor het internationaal vervoer voor eigen rekening heeft men wel een attest nodig.

   Onder “vervoer voor eigen rekening” verstaan we vervoer dat voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden door een natuurlijke of rechtspersoon wordt verricht, met dien verstande:

   1. dat de vervoersactiviteit voor die natuurlijke of rechtspersoon slechts een bijkomstige activiteit vormt; en
   2. dat de gebruikte voertuigen eigendom zijn van die natuurlijke of rechtspersoon, of door die persoon op afbetaling zijn aangekocht, of dat voor de voertuigen een leasingovereenkomst op lange termijn is afgesloten. Zij moeten ook bestuurd worden door een personeelslid van de natuurlijke of rechtspersoon, door de natuurlijke persoon zelf, of door personeel dat in dienst is van de onderneming of krachtens een contractuele verbintenis ter beschikking van de onderneming is gesteld.

   Elk nationaal vervoer voor eigen rekening is slechts toegestaan wanneer het in hoofdzaak bestaat uit het vervoer van personen die een reële en vaste band hebben met de onderneming.

  2. Toegang tot het beroep

   De verschillende soorten vervoer van reizigers over de weg voor rekening van derden die afhangen van de federale overheid zijn:

   • het ongeregeld vervoer
   • het internationaal vervoer (vb. de internationale geregelde diensten).

   Ongeregeld vervoer is het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld vervoer, met inbegrip van de bijzondere vorm van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het vervoer van vooraf samengestelde groepen of door de vervoerder zelf.

   Het ongeregeld vervoer wordt verricht op grond van het bezit van een communautaire vergunning afgegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep.

   De toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer wordt geregeld bij verordening (EG) nr. 1071/2009 en de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en haar uitvoeringsbesluiten.

   Om tot het beroep van wegvervoerder van personen voor rekening van derden toegang te hebben dient de kandidaat-vervoerder aan 4 wezenlijke voorwaarden te voldoen:

   1. Een daadwerkelijke vestiging in België hebben;
   2. Voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor een examen georganiseerd door de examencommissie. Alle bijkomende inlichtingen en documentatie over het examen (en de facultatieve voorbereidingscursussen) worden verstrekt door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB).
   3. Voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de onderneming zelf, de natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen:
   • Beroepsverbod hebben opgelopen;
   • Bepaalde in de vervoerswet opgesomde ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen;
   • Ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.
   1. Voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht:
    • als de onderneming een natuurlijke persoon is: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9.000 EUR voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning) en 5.000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning). De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De borgtocht moet gesteld worden door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.
    • als de onderneming geen natuurlijke persoon is: de onderneming moet aantonen te beschikken over een kapitaal en reserves waarvan de waarde gelijk is aan 9.000 EUR voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning), en 5.000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning). De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. Dit bewijs moet worden gesteld ofwel door een attest van kapitaal en reserves, opgesteld door een bedrijfsrevisor, ofwel door de meest recente jaarrekeningen, neergelegd volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

    

    

  3. Vergunnings- en controledocumenten

   A. het ongeregeld vervoer

   Naast de communautaire vergunning, moet er zich aan boord van het voertuig een reisblad bevinden:

   • Reisblad voor de ritten binnen de EU, afgeleverd door de FBAA;
   • Reisblad INTERBUS of ASOR voor de ritten buiten de EU, afgeleverd door de FBAA.

   Dit document mag gebruikt worden voor meerdere vervoerdiensten die op dezelfde dag worden uitgevoerd. Het origineel van het reisblad of het vervangingsdocument voorzien hierboven, moet zich gedurende de gehele duur van het betrokken vervoer aan boord van het voertuig bevinden. Het moet op verzoek ter inzage worden gegeven van de ambtenaren die met de controle belast zijn.

   De reisbladenboekjes en de gebruikte reisbladen, of de vervangingsdocumenten voorzien hierboven, moeten op de bedrijfszetel van de vervoerder bewaard worden gedurende drie jaar na datum van het laatst ingeschreven vervoer. Ze moeten op elk verzoek van de ambtenaren die met de controle belast zijn, ter inzage worden gegeven.

   B. Geregeld vervoer binnen de Europese Unie

   De vervoervergunning wordt opgesteld op naam van de vervoerder. De vervoerder die de vergunning heeft verkregen kan wel, met instemming van de afleverende overheid, het vervoer laten uitvoeren door een onderaannemer. In dat geval wordt de naam van deze laatste als onderaannemer op de vergunning vermeld. Ingeval van een vereniging van meerdere ondernemingen voor de exploitatie van één geregelde dienst, wordt de vergunning opgesteld op naam van alle betrokken ondernemingen.

    C. Geregeld vervoer buiten de Europese Unie

   De door België (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) afgeleverde vergunning is alleen geldig op het Belgisch grondgebied.

    D. Internationaal bijzonder geregeld vervoer

   Vergunning voor internationaal bijzonder geregeld vervoer, afgeleverd door het land van het begin of van het land van het einde van de dienst.

   Afschrift van het contract tussen de vervoerder en de opdrachtgever.

  4. De medeverantwoordelijkheid

   A. De vervoervergunning

   De opdrachtgever moet zich ervan vergewissen dat, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, de vereiste vervoervergunning werd afgegeven aan de onderneming.

   Wat verstaat men onder ‘opdrachtgever’?

   1. Professionele opdrachtgever (bv. touroperator):
   • de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst afsluit met een ondernemer van personenvervoer over de weg en waarvan de activiteit bestaat uit het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen, in het bijzonder over de weg;
   • de ondernemer van personenvervoer over de weg die een overeenkomst van onderaanneming afsluit.
   1. De niet-professionele opdrachtgever (bv. jeugdbeweging, seniorenvereniging): de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst afsluit met een ondernemer van personenvervoer over de weg of met een reisbemiddelaar, en waarvan de activiteit er niet in bestaat tegen betaling of op regelmatige basis reizen, in het bijzonder over de weg, te organiseren, bestellen of laten uitvoeren.

   Hoe kan de opdrachtgever nagaan of een bepaalde vervoerder transport mag verrichten?

   Het doeltreffendste controlemiddel is de raadpleging van de rubriek ‘Opzoeken van vergunde vervoerondernemingen’ van deze site. Op deze site kan men de vervoerder opzoeken en nakijken of hij wel het transport mag uitvoeren. U kunt ook een kopie van zijn vergunning communautair vervoer vragen.

   De professionele opdrachtgever is strafbaar wanneer is bewezen dat hij heeft nagelaten zich ervan te vergewissen of de vervoerder beschikt over de communautaire vervoervergunning.

   Op het ogenblik van het afsluiten van de vervoerovereenkomst, dient de vervoerder een kopie van zijn communautaire vervoervergunning te overhandigen aan de niet-professionele opdrachtgever.

   B. Het aantal passagiers, de de snelheid en de rij- en rusttijden

   De professionele opdrachtgever, de niet-professionele opdrachtgever evenals hun mandatarissen zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die geleid hebben tot:

   • de overschrijding van het toegelaten aantal passagiers;
   • de niet-naleving van de voorschriften betreffende de rij- en rusttijden van de bestuurders van voertuigen;
   • de overschrijding van de toegestane maximumsnelheid van de voertuigen.

   C. De vervoerprijs

   De vervoerder en de professionele opdrachtgever zijn strafbaar wanneer bewezen is dat zij een vervoer hebben aangeboden, verricht of laten verrichten, tegen een ongeoorloofd lage prijs.

   Wat verstaat men onder ‘een ongeoorloofd lage prijs’?

   Het is een prijs die onvoldoende is om tegelijkertijd te dekken:

   • de niet te vermijden posten van de kostprijs van het voertuig, in het bijzonder de afschrijving of de huur van het voertuig, het onderhoud en de brandstof;
   • de kosten die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen, in het bijzonder sociale, fiscale en veiligheidskosten;
   • kosten die voortvloeien uit het bestuur en de leiding van de onderneming.
  5. Aanvraagformulieren

  6. Vergunning opzoeken

   Via deze online applicatie kunt u vergunningen opzoeken.

  7. Contact

   Mail: reizigers.weg@mobilit.fgov.be

   Tel: +32 (0)2 277 36 49 (tussen 13u en 16u)