Vergunning vervoermakelaar

Changed
17/06/2024

Deze vergunning is verplicht voor elke onderneming die twee of meerdere partijen bij elkaar brengt met de bedoeling een vervoerovereenkomst af te sluiten en die hiervoor een makelaarsloon ontvangt. De vervoermakelaar treedt echter uitsluitend op als vertegenwoordiger van zijn lastgevers. De vergunningsplicht voor vervoermakelaar is tot op heden beperkt tot de werkzaamheden in het nationaal en internationaal goederenvervoer langs de binnenwateren.

Hoe wordt deze vergunning verkregen?

U moet het gepaste formulier invullen en opsturen naar:

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Ondersteuningscel DG
8e verdieping 
(locker 8A09)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Voor verdere informatie kan u steeds een mail sturen naar expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail). Vooraleer de vergunning en het (de) getuigschrift(en) kan (kunnen) toegekend worden, moet een bankwaarborg worden gesteld ten bedrage van 12.394,68 euro en een jaarlijkse retributie worden betaald aan de FOD en het BITO. Voor beide retributies zal één gezamenlijke factuur worden verzonden door het BITO. Iedere vergunningaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan het Vast Bureau van Vervoermakelaars.

Bij te voegen stukken

1. Een uittreksel uit het strafregister

Voor alle personen die gemachtigd zijn op te treden namens de onderneming (zie rubriek C. aanvraagformulier) en voor de personen belast met het dagelijks beheer van de zetel in kwestie (zie rubriek E. aanvraagformulier): een uittreksel uit het strafregister bestemd voor een openbaar bestuur (niet ouder dan drie maanden). Dit getuigschrift mag worden vervangen door een document uitgereikt door een buitenlandse instantie overeenkomstig artikel 6, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 18 juli 1975.

2. Een uittreksel uit de KruispuntBank van Ondernemingen

3. De oprichting van de vennootschap.

4. Plan en foto

Voor de zetel die het voorwerp uitmaakt van de vergunningaanvraag:

 • een plan van de lokalen (ondertekend en gedateerd door de gevolmachtigde persoon) waar de activiteiten van vervoermakelaar worden uitgeoefend;
 • een foto (ondertekend en gedateerd door de gemachtigde persoon) van de voorgevel van het gebouw.

5. Gemachtigd persoon

Voor alle personen belast met het dagelijks beheer (rubriek E. aanvraagformulier) moet duidelijk uit de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of uit de KBO blijken dat zij over de nodige machten beschikken om effectief het dagelijks beheer te mogen uitoefenen van de zetel waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Indien dit niet het geval is, dan dient een verklaring te worden ondertekend en gedateerd door de persoon die gemachtigd is de onderneming te verbinden. In deze verklaring wordt bepaald dat de vereiste bevoegdheden worden toegekend aan de persoon belast met het dagelijks beheer. Gelieve een attest model B bij te voegen.

6. Voor alle personen belast met het dagelijks beheer

 • een persoon die reeds in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoermakelaar:
  • Gelieve een kopie van het getuigschrift bij te voegen.
  • Het getuigschrift van vakbekwaamheid mag worden vervangen door een attest uitgereikt door een instantie of een bevoegd organisme van een lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig art. 3, § 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 1975.
 • een persoon die niet in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid van vervoermakelaar:
  • Hiervoor dient men een verklaring bij te voegen tot staving van de vakbekwaamheid van vervoermakelaar (zie attest model A waaruit blijkt dat de persoon belast met het dagelijks beheer in de loop van de laatste zes jaar voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, ononderbroken, gedurende ten minste vijf jaar op zodanige wijze heeft deelgenomen aan de werkzaamheid van vervoermakelaar in één of meerdere ondernemingen die over de vereiste vergunningen beschikken, zodat hij de nodige vakbekwaamheid heeft verworven.
  • Indien de vakbekwaamheid van vervoermakelaar bij verschillende werkgevers werd verworven, dient voor elk een verklaring model A te worden geleverd.
  • De periode van vijf jaar wordt teruggebracht tot twee jaar voor de personen die houder zijn van een universitair diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma, erkend in België of door een lidstaat van de Europese Unie.
  • De noodzakelijke officiële bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd. 

Aanvraag getuigschrift van vakbekwaamheid

Firma's die al over een vergunning van vervoermakelaar beschikken, kunnen voor een personeelslid een bijkomend getuigschrift van vakbekwaamheid aanvragen. U vindt dit formulier onderaan deze pagina. Bij deze aanvraag moeten eventueel Model A en Model B worden bijgevoegd. 

Tijdelijke en occasionele uitoefening

Indien een onderneming over één (of meerdere) exploitatiezetel(s) beschikt in België en de activiteiten van vervoermakelaar hier uitoefent en in het bezit is van een Belgisch KBO-nummer, dient zij in het bezit te zijn van één (of meerdere) vergunning(en) van vervoermakelaar, dit cfr de Belgische Wetgeving.

Professionals die van plan zijn om tijdelijk en incidenteel diensten te verlenen in een ander land binnen de EU-lidstaten, EER-landen en Zwitserland (buitenlanders die kunnen genieten van de erkenning op basis van de erkenning van de Europese richtlijn 2005/36/EG), dienen vooraf een schriftelijke verklaring in bij het gastland. Indien van toepassing en uitzonderlijk, kunnen door gastlanden ook beslissingen worden genomen over bepaalde beroepen die gevolgen hebben voor de gezondheid of veiligheid.

Bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het nemen van een beslissing wanneer een professional uit een andere lidstaat dit gereglementeerde beroep wil uitoefenen. In geval van dienstverrichting moet de verklaring voorafgaand aan de verlening van diensten aan deze instantie worden toegezonden.

Verdere info vindt u tevens hier.

Regelgeving

De vergunning van vervoermakelaar werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 november 1990, 10 juli 1992, 20 juli 2000 en 23 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 1978, 1 december 1990, 29 juli 1992, 30 augustus 2000 en 12 januari 2009).   

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : expediteur.routier@mobilit.fgov.be